Chương 2: Nitơ - Photpho

Bình chọn:
4.6 trên 86 phiếu
Bài 7.1, 7.2 trang 10 SBT hóa học 11

Giải bài 7.1, 7.2 trang 10 sách bài tập hóa học 11. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?...

Xem lời giải

Bài 7.3, 7.4 trang 10 SBT hóa học 11

Giải bài 7.3, 7.4 trang 10 sách bài tập hóa học 11. Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm :..

Xem lời giải

Bài 7.5 trang 11 SBT hóa học 11

Giải bài 7.5 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Cho hỗn hợp các chất khí sau : N2, CO2, SO2, Cl2, HCl...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 7.6 trang 11 SBT hóa học 11

Giải bài 7.6 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21 g nitơ. Tính áp suất của khí trong bình, biết nhiệt độ của khí bằng 25°C.

Xem lời giải

Bài 7.7 trang 11 SBT hóa học 11

Giải bài 7.7 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Nén một hỗn hợp khí gồm 2 mol nitơ và 7 mol hiđro trong một bình phản ứng có...

Xem lời giải

Bài 8.1, 8.2 trang 11 SBT hóa học 11

Giải bài 8.1, 8.2 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do...

Xem lời giải

Bài 8.3, 8.4 trang 11 SBT hóa học 11

Giải bài 8.3, 8.4 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Trong các phản ứng hóa học dưới đây, ở phản ứng nào amoniac không thể hiện tính khử?...

Xem lời giải

Bài 8.5 trang 12 SBT hóa học 11

Giải bài 8.5 trang 12 sách bài tập hóa học 12. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch :...

Xem lời giải

Bài 8.6 trang 12 SBT hóa học 11

Giải bài 8.6 trang 12 sách bài tập hóa học 11. Cho lượng khí amoniac đi từ từ qua ống sứ chứa 3,2 g CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn...

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 12 SBT hóa học 11

Giải bài 8.7 trang 12 sách bài tập hóa học 11. Trong những nhận xét dưới đây về muối amoni, nhận xét nào đúng ?...

Xem lời giải

Bài 8.8, 8.9 trang 12 SBT hóa học 11

Giải bài 8.8, 8.9 trang 12 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxi hóa - khử?...

Xem lời giải

Bài 8.10 trang 13 SBT hóa học 11

Giải bài 8.10 trang 13 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây :...

Xem lời giải

Bài 8.11 trang 13 SBT hóa học 11

Giải bài 8.11 trang 13 sách bài tập hóa học 11. Chỉ được dùng một kim loại, hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch muối sau đây : NH4NO3, ...

Xem lời giải

Bài 8.12 trang 13 SBT hóa học 11

Giải bài 8.12 trang 13 sách bài tập hóa học 11. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75 ml dung dịch muối amoni sunfat...

Xem lời giải

Bài 9.1, 9.2 trang 14 SBT hóa học 11

Giải bài 9.1, 9.2 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Trong HNO3, nitơ có 5 liên kết cộng hóa trị...

Xem lời giải

Bài 9.3, 9.4 trang 14 SBT hóa học 11

Giải bài 9.3, 9.4 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit ?...

Xem lời giải

Bài 9.5 trang 14 SBT hóa học 11

Giải bài 9.5 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây :...

Xem lời giải

Bài 9.6 trang 15 SBT hóa học 11

Giải bài 9.6 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Cho tan bột kẽm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được dung dịch A...

Xem lời giải

Bài 9.7 trang 15 SBT hóa học 11

Giải bài 9.7 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Có các chất sau đây : NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2,...

Xem lời giải

Bài 9.8 trang 15 SBT hóa học 11

Giải bài 9.8 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Khi cho oxit của một kim loại hoá trị n tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì tạo thành 34 g ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất