Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 42.1, 42.2, 42.3 trang 66 SBT hóa học 11

Giải bài 42.1, 42.2, 42.3 trang 66 sách bài tập hóa học 11. Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân C4H10O...

Xem lời giải

Bài 42.4, 42.5, 42.6 trang 67 SBT hóa học 11

Giải bài 42.4, 42.5, 42.6 trang 67 sách bài tập hóa học 11. Đun chất... với dung dịch NaOH có dư. Sản phẩm hữu cơ thu được là chất nào dưới đây ?...

Xem lời giải

Bài 42.7 trang 67 SBT hóa học 11

Giải bài 42.7 trang 67 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình phản ứng hóa học thực hiện các biến hóa dưới đây...

Xem lời giải

Bài 42.9 trang 67 SBT hóa học 11

Giải bài 42.9 trang 67 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một ancol no, đơn chức, mạch hở. Đun m gam A với H2SO4 đặc...

Xem lời giải

Bài 42.10 trang 68 SBT hóa học 11

Giải bài 42.10 trang 68 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một ancol có mạch cacbon không phân nhánh...

Xem lời giải

Bài 42.11* trang 68 SBT hóa học 11

Giải bài 42.11* trang 68 sách bài tập hóa học 11. Một bình kín dung tích 5,6 lít có chứa hỗn hợp hơi của hai ancol đơn chức và ...

Xem lời giải

Bài 42.12 trang 68 SBT hóa học 11

Giải bài 42.12 trang 68 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một ancol no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 9,50 g chất A,...

Xem lời giải