Bài 45: Axit Cacboxylic

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 trang 71 SBT hóa học 11

Giải bài 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 trang 71 sách bài tập hóa học 11. Chất ... có tên là ? A. axit 2-metylpropanoic...

Xem lời giải

Bài 45.5, 45.6, 45.7, 45.8 trang 71 SBT hóa học 11

Giải bài 45.5, 45.6, 45.7, 45.8 trang 71 sách bài tập hóa học 11. Trong 4 chất dưới đây, chất nào dễ tan trong nước nhất ?...

Xem lời giải

Bài 45.9 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.9 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Cho 1,08 g axit cacboxylic đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH rồi cô cạn dung dịch,...

Xem lời giải

Bài 45.10 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.10 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon...

Xem lời giải

Bài 45.11 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.11 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Dung dịch axit fomic 0,092% có khối lượng riêng xấp xỉ 1 g/ml...

Xem lời giải

Bài 45.12 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.12 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây (nếu phản ứng có xảy ra) :...

Xem lời giải

Bài 45.13 trang 72 SBT hóa học 11

Giải bài 45.13 trang 72 sách bài tập hóa học 11. Để trung hoà 50 ml dung dịch của một axit cacboxylic đơn chức...

Xem lời giải

Bài 45.14 trang 73 SBT hóa học 11

Giải bài 45.14 trang 73 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một axit cacboxylic đơn chức, dẫn xuất của anken...

Xem lời giải

Bài 45.15 trang 73 SBT hóa học 11

Giải bài 45.15 trang 73 sách bài tập hóa học 11. Dung dịch X có chứa đồng thời hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở,...

Xem lời giải

Bài 45.16 trang 73 SBT hóa học 11

Giải bài 45.16 trang 73 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở A và anol no đơn chức mạch hở B...

Xem lời giải