Bài 8: Amoniac và muối amoni

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Bài 8.1, 8.2 trang 11 SBT hóa học 11

Giải bài 8.1, 8.2 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do...

Xem lời giải

Bài 8.3, 8.4 trang 11 SBT hóa học 11

Giải bài 8.3, 8.4 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Trong các phản ứng hóa học dưới đây, ở phản ứng nào amoniac không thể hiện tính khử?...

Xem lời giải

Bài 8.5 trang 12 SBT hóa học 11

Giải bài 8.5 trang 12 sách bài tập hóa học 12. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch :...

Xem lời giải

Bài 8.6 trang 12 SBT hóa học 11

Giải bài 8.6 trang 12 sách bài tập hóa học 11. Cho lượng khí amoniac đi từ từ qua ống sứ chứa 3,2 g CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn...

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 12 SBT hóa học 11

Giải bài 8.7 trang 12 sách bài tập hóa học 11. Trong những nhận xét dưới đây về muối amoni, nhận xét nào đúng ?...

Xem lời giải

Bài 8.8, 8.9 trang 12 SBT hóa học 11

Giải bài 8.8, 8.9 trang 12 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxi hóa - khử?...

Xem lời giải

Bài 8.10 trang 13 SBT hóa học 11

Giải bài 8.10 trang 13 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây :...

Xem lời giải

Bài 8.11 trang 13 SBT hóa học 11

Giải bài 8.11 trang 13 sách bài tập hóa học 11. Chỉ được dùng một kim loại, hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch muối sau đây : NH4NO3, ...

Xem lời giải

Bài 8.12 trang 13 SBT hóa học 11

Giải bài 8.12 trang 13 sách bài tập hóa học 11. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75 ml dung dịch muối amoni sunfat...

Xem lời giải