Bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 46.1, 46.2 trang 73 SBT hóa học 11

Giải bài 46.1, 46.2 trang 73 sách bài tập hóa học 11. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? A. Tất cả các anđehit no,...

Xem lời giải

Bài 46.3, 46.4 trang 74 SBT hóa học 11

Giải bài 46.3, 46.4 trang 74 sách bài tập hóa học 11. Axit ađipic có công thức là HOOC[CH2]4COOH. Tên thay thế của chất này là...

Xem lời giải

Bài 46.5, 46.6 trang 74 SBT hóa học 11

Giải bài 46.5, 46.6 trang 74 sách bài tập hóa học 11. Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất...

Xem lời giải

Bài 46.7 trang 74 SBT hóa học 11

Giải bài 46.7 trang 74 sách bài tập hóa học 11. Ghép tên với công thức cấu tạo cho phù hợp...

Xem lời giải

Bài 46.8 trang 75 SBT hóa học 11

Giải bài 46.8 trang 75 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hóa học thực hiện các biến đổi dưới đây...

Xem lời giải

Bài 46.9 trang 75 SBT hóa học 11

Giải bài 46.9 trang 75 sách bài tập hóa học 11. Anđehit axetic có thể khử được đồng(II) hiđroxit trong môi trường kiềm...

Xem lời giải

Bài 46.10 trang 75 SBT hóa học 11

Giải bài 46.10 trang 75 sách bài tập hóa học 11. Chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon, hiđro, oxi và chỉ có một loại nhóm chức...

Xem lời giải

Bài 46.11 trang 75 SBT hóa học 11

Giải bài 46.11 trang 75 sách bài tập hóa học 11. Chất hữu cơ X chỉ có chức anđehit. Biết 0,1 mol X có thể kết hợp...

Xem lời giải

Bài 46.12* trang 75 SBT hóa học 11

Giải bài 46.12* trang 75 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y kế tiếp nhau...

Xem lời giải

Bài 46.13 trang 76 SBT hóa học 11

Giải bài 46.13 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng) :...

Xem lời giải

Bài 46.14 trang 76 SBT hóa học 11

Giải bài 46.14 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Có 4 bình (không ghi nhãn), mỗi bình đựng 1 trong các dung dịch (dung môi là nước)...

Xem lời giải

Bài 46.15 trang 76 SBT hóa học 11

Giải bài 46.15 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một axit cacboxylic no, mạch hở. Để trung hoà 50 g ...

Xem lời giải

Bài 46.16 trang 76 SBT hóa học 11

Giải bài 46.16 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B,...

Xem lời giải