Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 35.1, 35.2 trang 53 SBT hóa học 11

Giải bài 35.1, 35.2 trang 53 sách bài tập hóa học 11. Chất ... có tên là gì ? A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen...

Xem lời giải

Bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 SBT hóa học 11

Giải bài 35.3, 35.4, 35.5 trang 53 sách bài tập hóa học 11. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo :...

Xem lời giải

Bài 35.6 trang 54 SBT hóa học 11

Giải bài 35.6 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo ...

Xem lời giải

Bài 35.7 trang 54 SBT hóa học 11

Giải bài 35.7 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 nhưng...

Xem lời giải

Bài 35.8 trang 54 SBT hóa học 11

Giải bài 35.8 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 g chất A cần dùng vừa hết 29,40 lít 02 (đktc)...

Xem lời giải

Bài 35.9 trang 54 SBT hóa học 11

Giải bài 35.9 trang 54 sách bài tập hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ ...

Xem lời giải

Bài 35.10 trang 55 SBT hóa học 11

Giải bài 35.10 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

Xem lời giải

Bài 35.11 trang 55 SBT hóa học 11

Giải bài 35.11 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và ...

Xem lời giải

Bài 35.12 trang 55 SBT hóa học 11

Giải bài 35.12 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá - đóng vòng đối với heptan...

Xem lời giải

Bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 trang 55 SBT hóa học 11

Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 trang 55 sách bài tập hóa học 11. Có bốn tên gọi : o-xilen, o-đimetylbenzen, 1,2-đimetylbenzen, etylbenzen. Đó là tên của...

Xem lời giải

Bài 36.5 trang 56 SBT hóa học 11

Giải bài 36.5 trang 56 sách bài tập hóa học 11. Cho vào ống nghiệm 2 ml nước brom. Nhỏ từ từ vào ống nghiệm đó 1 ml benzen...

Xem lời giải

Bài 36.6 trang 56 SBT hóa học 11

Giải bài 36.6 trang 56 sách bài tập hóa học 11. A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75...

Xem lời giải

Bài 36.7 trang 56 SBT hóa học 11

Giải bài 36.7 trang 56 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt cháy hoàn toàn...

Xem lời giải

Bài 36.8 trang 57 SBT hóa học 11

Giải bài 36.8 trang 57 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. Hỗn hợp M có thể làm mất màu tối đa...

Xem lời giải

Bài 36.9 trang 57 SBT hóa học 11

Giải bài 36.9 trang 57 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp A gồm hiđro và hơi benzen. Tỉ khối của A so với metan là 0,6...

Xem lời giải

Bài 37.1 trang 57 SBT hóa học 11

Giải bài 37.1 trang 57 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây về thành phần của dầu mỏ là đúng ?...

Xem lời giải

Bài 37.2, 37.3 trang 58 SBT hóa học 11

Giải bài 37.2, 37.3 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Hãy ghép mỗi công đoạn của việc chế biến dầu mỏ ( xử lí sơ bộ, chưng cất, crăckinh, rifominh) với nội dung cho phù hợp...

Xem lời giải

Bài 37.4 trang 58 SBT hóa học 11

Giải bài 37.4 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Khi chưng cất một loại dầu mỏ, 15% (khối lượng) dầu mỏ chuyển thành xăng...

Xem lời giải

Bài 37.5 trang 58 SBT hóa học 11

Giải bài 37.5 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Một loại khí thiên nhiên có thành phần về thể tích như sau : 85% CH4 ; 10% C2H6 ;...

Xem lời giải

Bài 37.6 trang 58 SBT hóa học 11

Giải bài 37.6 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Khi crăckinh butan, đã xảy ra các phản ứng :...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất