Bài 40: Ancol

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu
Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 SBT hóa học 11 Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 SBT hóa học 11

Giải bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 sách bài tập hóa học 11. Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol ?...

Xem chi tiết
Bài 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 trang 62 SBT hóa học 11 Bài 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 trang 62 SBT hóa học 11

Giải bài 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 trang 62 sách bài tập hóa học 11. Trong số các ancol sau đây : A. CH3-CH2-CH2-OH...

Xem chi tiết
Bài 40.8 trang 63 SBT hóa học 11 Bài 40.8 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.8 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây,...

Xem chi tiết
Bài 40.9 trang 63 SBT hóa học 11 Bài 40.9 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.9 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen,...

Xem chi tiết
Bài 40.10 trang 63 SBT hóa học 11 Bài 40.10 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.10 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một ancol no mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol A ...

Xem chi tiết
Bài 40.11 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.11 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.11 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Chất X là một ancol không no đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi...

Xem chi tiết
Bài 40.12 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.12 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.12 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng...

Xem chi tiết
Bài 40.13 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.13 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.13 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp...

Xem chi tiết
Bài 40.14 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.14 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.14 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp A chứa glixerol và một ancol đơn chức. Cho 20,3 g A...

Xem chi tiết
Bài 40.15 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.15 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.15 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Đun một hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 ở 140°C...

Xem chi tiết
Bài 40.16* trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.16* trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.16* trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng...

Xem chi tiết


Gửi bài