Bài 29: Anken

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 SBT hóa học 11

Giải bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây sai? A. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n...

Xem lời giải

Bài 29.4, 29.5, 29.6 trang 44 SBT hóa học 11

Giải bài 29.4, 29.5, 29.6 trang 44 sách bài tập hóa học 11. Hợp chất 2,4 – đimetylhex – 1– en ứng với công thức cấu tạo nào cho dưới đây ?...

Xem lời giải

Bài 29.7 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.7 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt ba khí : etan, etilen và cacbon đioxit.

Xem lời giải

Bài 29.8 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.8 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một anken, Khối lượng hỗn hợp A...

Xem lời giải

Bài 29.9 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.9 trang 45 sách bài tập hóa học 11. 0,7 g một anken có thể làm mất màu 16,0 g dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ...

Xem lời giải

Bài 29.10 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.10 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa eten và hiđro. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5...

Xem lời giải

Bài 29.11 trang 45 SBT hóa học 11

Giải bài 29.11 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken. Tỉ khối của A...

Xem lời giải

Bài 29.12 trang 46 SBT hóa học 11

Giải bài 29.12 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng...

Xem lời giải

Bài 29.13 trang 46 SBT hóa học 11

Giải bài 29.13 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Dẫn 13,44 lít A đi qua chất xúc tác...

Xem lời giải

Bài 29.14 trang 46 SBT hóa học 11

Giải bài 29.14 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml A, thu được 210 ml...

Xem lời giải