Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 61 SBT hóa học 11 Bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 61 SBT hóa học 11

Giải bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?...

Xem chi tiết
Bài 39.4 trang 61 SBT hóa học 11 Bài 39.4 trang 61 SBT hóa học 11

Giải bài 39.4 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện...

Xem chi tiết
Bài 39.6 trang 61 SBT hóa học 11 Bài 39.6 trang 61 SBT hóa học 11

Giải bài 39.6 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít...

Xem chi tiết
Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 SBT hóa học 11 Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 SBT hóa học 11

Giải bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 sách bài tập hóa học 11. Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol ?...

Xem chi tiết
Bài 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 trang 62 SBT hóa học 11 Bài 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 trang 62 SBT hóa học 11

Giải bài 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 trang 62 sách bài tập hóa học 11. Trong số các ancol sau đây : A. CH3-CH2-CH2-OH...

Xem chi tiết
Bài 40.8 trang 63 SBT hóa học 11 Bài 40.8 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.8 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây,...

Xem chi tiết
Bài 40.9 trang 63 SBT hóa học 11 Bài 40.9 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.9 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen,...

Xem chi tiết
Bài 40.10 trang 63 SBT hóa học 11 Bài 40.10 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.10 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một ancol no mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol A ...

Xem chi tiết
Bài 40.11 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.11 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.11 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Chất X là một ancol không no đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi...

Xem chi tiết
Bài 40.12 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.12 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.12 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng...

Xem chi tiết
Bài 40.13 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.13 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.13 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp...

Xem chi tiết
Bài 40.14 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.14 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.14 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp A chứa glixerol và một ancol đơn chức. Cho 20,3 g A...

Xem chi tiết
Bài 40.15 trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.15 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.15 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Đun một hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 ở 140°C...

Xem chi tiết
Bài 40.16* trang 64 SBT hóa học 11 Bài 40.16* trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.16* trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng...

Xem chi tiết
Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 trang 65 SBT hóa học 11 Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 trang 65 SBT hóa học 11

Giải bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 trang 65 sách bài tập hóa học 11. Chất nào không phải là phenol ?...

Xem chi tiết
Bài 41.5 trang 65 SBT hóa học 11 Bài 41.5 trang 65 SBT hóa học 11

Giải bài 41.5 trang 65 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng (nếu có) khi cho C6H5-OH...

Xem chi tiết
Bài 41.6 trang 66 SBT hóa học 11 Bài 41.6 trang 66 SBT hóa học 11

Giải bài 41.6 trang 66 sách bài tập hóa học 11. Chứng minh rằng trong phân tử phenol C6H5OH, gốc -C6H5 đã ...

Xem chi tiết
Bài 41.7 trang 66 SBT hóa học 11 Bài 41.7 trang 66 SBT hóa học 11

Giải bài 41.7 trang 66 sách bài tập hóa học 11. Sục khí cacbonic vào dung dịch natri phenolat ở nhiệt độ thường,...

Xem chi tiết
Bài 41.8 trang 66 SBT hóa học 11 Bài 41.8 trang 66 SBT hóa học 11

Giải bài 41.8 trang 66 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M gồm ancol metylic, ancol etylic và phenol...

Xem chi tiết
Bài 41.9 trang 66 SBT hóa học 11 Bài 41.9 trang 66 SBT hóa học 11

Giải bài 41.9 trang 66 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 2,70 g chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 4,76 lít...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài