Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 61 SBT hóa học 11

Giải bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?...

Xem lời giải

Bài 39.4 trang 61 SBT hóa học 11

Giải bài 39.4 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện...

Xem lời giải

Bài 39.5 trang 61 SBT hóa học 11

Giải bài 39.5 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây :...

Xem chi tiết

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Bài 39.6 trang 61 SBT hóa học 11

Giải bài 39.6 trang 61 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít...

Xem lời giải

Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 SBT hóa học 11

Giải bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 62 sách bài tập hóa học 11. Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol ?...

Xem lời giải

Bài 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 trang 62 SBT hóa học 11

Giải bài 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 trang 62 sách bài tập hóa học 11. Trong số các ancol sau đây : A. CH3-CH2-CH2-OH...

Xem lời giải

Bài 40.8 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.8 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây,...

Xem lời giải

Bài 40.9 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.9 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen,...

Xem lời giải

Bài 40.10 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.10 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một ancol no mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol A ...

Xem lời giải

Bài 40.11 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.11 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Chất X là một ancol không no đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi...

Xem lời giải

Bài 40.12 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.12 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng...

Xem lời giải

Bài 40.13 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.13 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp...

Xem lời giải

Bài 40.14 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.14 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp A chứa glixerol và một ancol đơn chức. Cho 20,3 g A...

Xem lời giải

Bài 40.15 trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.15 trang 64 sách bài tập hóa học 11. Đun một hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 ở 140°C...

Xem lời giải

Bài 40.16* trang 64 SBT hóa học 11

Giải bài 40.16* trang 64 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng...

Xem lời giải

Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 trang 65 SBT hóa học 11

Giải bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 trang 65 sách bài tập hóa học 11. Chất nào không phải là phenol ?...

Xem lời giải

Bài 41.5 trang 65 SBT hóa học 11

Giải bài 41.5 trang 65 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học của phản ứng (nếu có) khi cho C6H5-OH...

Xem lời giải

Bài 41.6 trang 66 SBT hóa học 11

Giải bài 41.6 trang 66 sách bài tập hóa học 11. Chứng minh rằng trong phân tử phenol C6H5OH, gốc -C6H5 đã ...

Xem lời giải

Bài 41.7 trang 66 SBT hóa học 11

Giải bài 41.7 trang 66 sách bài tập hóa học 11. Sục khí cacbonic vào dung dịch natri phenolat ở nhiệt độ thường,...

Xem lời giải

Bài 41.8 trang 66 SBT hóa học 11

Giải bài 41.8 trang 66 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M gồm ancol metylic, ancol etylic và phenol...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất