Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.1 trang 6 SBT hóa học 11 Bài 4.1 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 4.1 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?...

Xem chi tiết
Bài 4.2, 4.3 trang 6 SBT hóa học 11 Bài 4.2, 4.3 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 4.2, 4.3 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có thể dùng để điều chế HF ?

Xem chi tiết
Bài 4.4 trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.4 trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.4 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Dãy ion nào sau đây có thể cùng có mặt trong dung dịch? A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+ ....

Xem chi tiết
Bài 4.5 trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.5 trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.5 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Dùng phản ứng trao đổi ion để tách : 1. Cation Mg2+ ra khỏi dung dịch chứa các chất tan Mg(NO3)2 và KNO3....

Xem chi tiết
Bài 4.6 trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.6 trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.6 trang 7 sách bài tập hóa học 11. HF được sản xuất bằng phản ứng giữa CaF2 và H2SO4. Dùng 6 kg CaF2 và H2SO4 ...

Xem chi tiết
Bài 4.7* trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.7* trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.7* trang 7 sách bài tập hóa học 11. Trong y học, dược phẩm Nabica (NaHC03) là chất được dùng để trung hoà ...

Xem chi tiết
Bài 4.8 trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.8 trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.8 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Một mẫu nước chứa Pb(N03)2. Để xác định hàm lượng Pb2+, người ta...

Xem chi tiết
Bài 4.9 trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.9 trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.9 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH20 trong nước. Thêm H2S04 loãng, dư vào dung dịch...

Xem chi tiết
Bài 4.10 trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.10 trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.10 trang 7 sách bài tập hóa học 11. 0,8 g một kim loại hoá trị 2 hoà tan hoàn toàn trong 100 ml H2S04...

Xem chi tiết
Bài 4.11 trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.11 trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.11 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl, nếu 30 ml dung dịch này phản ứng vừa đủ với 0,2544 g Na2CO3.

Xem chi tiết
Bài 4.12 trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.12 trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.12 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Trong y học, dược phẩm sữa magie (các tinh thể Mg(OH)2 lơ lửng trong nước), được dùng để trị ...

Xem chi tiết
Bài 4.13 trang 7 SBT hóa học 11 Bài 4.13 trang 7 SBT hóa học 11

Giải bài 4.13 trang 7 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan 0,887 g hỗn hợp NaCl và KCl trong nước. Xử lí dung dịch thu được...

Xem chi tiết


Gửi bài