Bài 44.12 trang 70 SBT hóa học 11


Đề bài

Chất A là một anđehit đơn chức. Cho 10,50 g A tham gia hết vào phản ứng tráng bạc. Lượng bạc tạo thành được hoà tan hết vào axit nitric loãng làm thoát ra 3,85 lít khí NO (đo ở 27,3°C và 0,8 atm).

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên chất A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đổi thể tích khí NO về đktc  theo công thức: \({V_o} = \dfrac{{pV}}{T}.\dfrac{{{T_o}}}{{{p_o}}}\)

+) Viết PTHH: 

R - CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O \( \to \) RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

3Ag + 4HNO3 \( \to \) 3AgNO3 + NO + 2H2O

+) Tính theo PTHH => R

+) Viết CTCT và gọi tên A.

Lời giải chi tiết

Đổi thể tích khí NO về đktc :

\({V_o} = \dfrac{{pV}}{T}.\dfrac{{{T_o}}}{{{p_o}}} = \dfrac{{0,8.3,85}}{{300,3}}.\dfrac{{273}}{1} = 2,8(l)\)

R - CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O \( \to \) RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

3Ag + 4HNO3 \( \to \) 3AgNO3 + NO + 2H2O

Số mol Ag = 3.số mol NO = 3.\(\dfrac{{2,8}}{{22,4}}\) = \({{{3,75.10}^{ - 1}}}\) (mol).

Số mol RCHO = \(\dfrac{1}{2}\)Số mol Ag = \(\dfrac{{{{3,75.10}^{ - 1}}}}{2}\)                .

Khối lượng của 1 mol RCHO = \(\dfrac{{10,5.2}}{{{{3,75.10}^{ - 1}}}}\) = 56 (g).

RCHO = 56 \( \Rightarrow \) R = 56 - 29 = 27 \( \Rightarrow \) R là -C2H3

CTPT là \({C_3}{H_4}O\).

CTCT là CH2 = CH - CHO (propenal).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.