Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Số học 6 - Đề số 2


Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Phân số đề số 1 trang 89, 90 VBT lớp 6 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. (1 điểm) Có bốn đẳng thức :

(A) \(\dfrac{{16}}{{64}} = \dfrac{1}{4};\)              (B) \(\dfrac{{19}}{{95}} = \dfrac{1}{5};\)

(C) \(\dfrac{{49}}{{98}} = \dfrac{4}{8};\)              (D) \(\dfrac{{17}}{{75}} = \dfrac{1}{5}.\)

Hãy chỉ ra đẳng thức sai.

Câu 2. (1 điểm) Phân số có tử là \(3,\) lớn hơn \(\dfrac{1}{6}\) và nhỏ hơn \(\dfrac{1}{5}\) là :

(A) \(\dfrac{3}{{17}};\)                    (B) \(\dfrac{3}{{18}};\)

(C) \(\dfrac{3}{{15}};\)                    (D) \(\dfrac{3}{{14}}.\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 3. (1 điểm) Kết quả của phép tính \(3 - 2\dfrac{1}{4}\) là:

(A) \(\dfrac{3}{4};\)                    (B) \(1\dfrac{1}{4};\)

(C) \(\dfrac{1}{4};\)                    (D) \( - \dfrac{6}{4}.\)

Hãy chỉ ra đáp án sai.

Câu 4. (3 điểm) Tìm \(x,\) biết :

a) \(\left( {2\dfrac{4}{5} \cdot x + 50} \right):\dfrac{2}{3} =  - 51;\)

b) \(\left( {4\dfrac{1}{2} - 2x} \right) \cdot 1\dfrac{4}{{61}} = 6\dfrac{1}{2}\).

Câu 5. (3 điểm) Số học sinh lớp 6A bằng \(\dfrac{4}{5}\) số học sinh lớp 6B. Nếu chuyển \(6\) bạn ở lớp 6B sang lớp 6A thì số học sinh lớp 6A bằng \(\dfrac{{14}}{{13}}\) số học sinh lớp 6B. Tính số học sinh lúc đầu của mỗi lớp.

Câu 6. (1 điểm) So sánh hai phân số :

\(\dfrac{{2941}}{{2938}}\) và \(\dfrac{{2940}}{{2937}}.\)

LG câu 1,2,3

Phương pháp giải :

Câu 1. Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau nếu \(a.d = b.c.\)

Câu 2.Quy đồng tử hai phân số \(\dfrac{1}{6}\) và \(\dfrac{1}{5}\); so sánh rồi chọn phân số thích hợp.

Câu 3. Thực hiện phép trừ rồi chọn đáp án đúng. 

Cách giải :

Câu 1.

(A) \(\dfrac{{16}}{{64}} = \dfrac{1}{4}\)  (Đúng vì \(16.4 = 64.1 = 64\))

(B) \(\dfrac{{19}}{{95}} = \dfrac{1}{5}\) (Đúng vì \(19.5 = 95.1\))

(C) \(\dfrac{{49}}{{98}} = \dfrac{4}{8}\) (Đúng vì \(49.8 = 392 = 98.4\) )

(D) \(\dfrac{{17}}{{75}} = \dfrac{1}{5}\) (Sai vì \(17.5 = 85 \ne 75.1\) )

Chọn D.

Câu 2.

Ta có \(\dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{{18}}\) và \(\dfrac{1}{5} = \dfrac{3}{{15}}\)

Vì \(\dfrac{3}{{18}} < \dfrac{3}{{17}} < \dfrac{3}{{15}}\) hoặc \(\dfrac{3}{{18}} < \dfrac{3}{{16}} < \dfrac{3}{{15}}\) nên đáp án cần chọn là (A).

Câu 3. \(3 - 2\dfrac{1}{4} = 2\dfrac{4}{4} - 2\dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}\)

Chọn A.

LG câu 4

Phương pháp giải :

Thực hiện lần lượt các phép tính rồi tìm \(x\).

Cách giải :

 \(\begin{array}{l}a)\left( {2\dfrac{4}{5} \cdot x + 50} \right):\dfrac{2}{3} =  - 51\\2\dfrac{4}{5} \cdot x + 50 =  - 51 \cdot \dfrac{2}{3}\\2\dfrac{4}{5} \cdot x + 50 =  - 34\\\dfrac{{14}}{5}x =  - 34 - 50\\\dfrac{{14}}{5}x =  - 84\\x =  - 84:\dfrac{{14}}{5}\\x =  - 30\end{array}\)

 \(\begin{array}{l}b)\left( {4\dfrac{1}{2} - 2x} \right) \cdot 1\dfrac{4}{{61}} = 6\dfrac{1}{2}\\\left( {\dfrac{9}{2} - 2x} \right) \cdot \dfrac{{65}}{{61}} = \dfrac{{13}}{2}\\\dfrac{9}{2} - 2x = \dfrac{{13}}{2}:\dfrac{{65}}{{61}}\\\dfrac{9}{2} - 2x = \dfrac{{61}}{{10}}\\2x = \dfrac{9}{2} - \dfrac{{61}}{{10}}\\2x = \dfrac{{ - 8}}{5}\\x = \dfrac{{ - 8}}{5}:2\\x = \dfrac{{ - 4}}{5}.\end{array}\).

LG câu 5

Phương pháp giải :

- Tìm số học sinh lớp 6A bằng bao nhiêu phần so với tổng số học sinh của cả hai lớp trước và sau khi chuyển thêm 6 bạn học sinh.

- Tìm \(6\) học sinh bằng bao nhiêu phần của tổng số học sinh cả hai lớp.

- Tìm tổng số học sinh của cả hai lớp.

- Tìm số học sinh mỗi lớp.

Cách giải :

Số học sinh lớp 6A bằng số phần tổng học sinh hai lớp là :

\(\dfrac{4}{{4 + 5}} = \dfrac{4}{9}\)

Nếu chuyển \(6\) học sinh từ lớp 6B sang lớp 6A thì số học sinh lớp 6A bằng số phần tổng học sinh cả hai lớp là :

\(\dfrac{14}{{14 + 13}} = \dfrac{14}{27}\)

\(6\) học sinh ứng với số phần là :

\(\dfrac{14}{27}-\dfrac{4}{9}=\dfrac{2}{27}\)

Tổng số học sinh của cả hai lớp là :

\(6:\dfrac{2}{27}=81\) (học sinh)

Lớp 6A có số học sinh là :

\(81:(4+5)\times4=36\) (học sinh)

Lớp 6B có số học sinh là :

\(81-36=45\) (học sinh)

Đáp số : Lớp 6A : \(36\) học sinh;

              Lớp 6B : \(45\) học sinh.

LG câu 6

Phương pháp giải :

- Trừ hai phân số ban đầu với \(1\).

- So sánh kết quả vừa tìm được từ đó so sánh hai phân số ban đầu.

Cách giải :

Ta có :

\(\dfrac{{2941}}{{2938}} - 1 = \dfrac{3}{{2938}}\) và \(\dfrac{{2940}}{{2937}} - 1 = \dfrac{3}{{2937}}\)

Mà \(\dfrac{3}{{2938}} < \dfrac{3}{{2937}}\) nên \(\dfrac{{2941}}{{2938}}<\dfrac{{2940}}{{2937}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 3 - Phân số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài