Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Số học 6 - Đề số 2


Đề bài

Câu 1. (1 điểm) Có bốn đẳng thức :

(A) \(\dfrac{{16}}{{64}} = \dfrac{1}{4};\)              (B) \(\dfrac{{19}}{{95}} = \dfrac{1}{5};\)

(C) \(\dfrac{{49}}{{98}} = \dfrac{4}{8};\)              (D) \(\dfrac{{17}}{{75}} = \dfrac{1}{5}.\)

Hãy chỉ ra đẳng thức sai.

Câu 2. (1 điểm) Phân số có tử là \(3,\) lớn hơn \(\dfrac{1}{6}\) và nhỏ hơn \(\dfrac{1}{5}\) là :

(A) \(\dfrac{3}{{17}};\)                    (B) \(\dfrac{3}{{18}};\)

(C) \(\dfrac{3}{{15}};\)                    (D) \(\dfrac{3}{{14}}.\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 3. (1 điểm) Kết quả của phép tính \(3 - 2\dfrac{1}{4}\) là:

(A) \(\dfrac{3}{4};\)                    (B) \(1\dfrac{1}{4};\)

(C) \(\dfrac{1}{4};\)                    (D) \( - \dfrac{6}{4}.\)

Hãy chỉ ra đáp án sai.

Câu 4. (3 điểm) Tìm \(x,\) biết :

a) \(\left( {2\dfrac{4}{5} \cdot x + 50} \right):\dfrac{2}{3} =  - 51;\)

b) \(\left( {4\dfrac{1}{2} - 2x} \right) \cdot 1\dfrac{4}{{61}} = 6\dfrac{1}{2}\).

Câu 5. (3 điểm) Số học sinh lớp 6A bằng \(\dfrac{4}{5}\) số học sinh lớp 6B. Nếu chuyển \(6\) bạn ở lớp 6B sang lớp 6A thì số học sinh lớp 6A bằng \(\dfrac{{14}}{{13}}\) số học sinh lớp 6B. Tính số học sinh lúc đầu của mỗi lớp.

Câu 6. (1 điểm) So sánh hai phân số :

\(\dfrac{{2941}}{{2938}}\) và \(\dfrac{{2940}}{{2937}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Câu 1. Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau nếu \(a.d = b.c.\)

Câu 2.Quy đồng tử hai phân số \(\dfrac{1}{6}\) và \(\dfrac{1}{5}\); so sánh rồi chọn phân số thích hợp.

Câu 3. Thực hiện phép trừ rồi chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết

Câu 1.

(A) \(\dfrac{{16}}{{64}} = \dfrac{1}{4}\)  (Đúng vì \(16.4 = 64.1 = 64\))

(B) \(\dfrac{{19}}{{95}} = \dfrac{1}{5}\) (Đúng vì \(19.5 = 95.1\))

(C) \(\dfrac{{49}}{{98}} = \dfrac{4}{8}\) (Đúng vì \(49.8 = 392 = 98.4\) )

(D) \(\dfrac{{17}}{{75}} = \dfrac{1}{5}\) (Sai vì \(17.5 = 85 \ne 75.1\) )

Chọn D.

Câu 2.

Ta có \(\dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{{18}}\) và \(\dfrac{1}{5} = \dfrac{3}{{15}}\)

Vì \(\dfrac{3}{{18}} < \dfrac{3}{{17}} < \dfrac{3}{{15}}\) hoặc \(\dfrac{3}{{18}} < \dfrac{3}{{16}} < \dfrac{3}{{15}}\) nên đáp án cần chọn là (A).

Câu 3. \(3 - 2\dfrac{1}{4} = 2\dfrac{4}{4} - 2\dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}\)

Chọn A.

Câu 4:

Phương pháp giải :

Thực hiện lần lượt các phép tính rồi tìm \(x\).

Cách giải :

 \(\begin{array}{l}a)\left( {2\dfrac{4}{5} \cdot x + 50} \right):\dfrac{2}{3} =  - 51\\2\dfrac{4}{5} \cdot x + 50 =  - 51 \cdot \dfrac{2}{3}\\2\dfrac{4}{5} \cdot x + 50 =  - 34\\\dfrac{{14}}{5}x =  - 34 - 50\\\dfrac{{14}}{5}x =  - 84\\x =  - 84:\dfrac{{14}}{5}\\x =  - 30\end{array}\)

 \(\begin{array}{l}b)\left( {4\dfrac{1}{2} - 2x} \right) \cdot 1\dfrac{4}{{61}} = 6\dfrac{1}{2}\\\left( {\dfrac{9}{2} - 2x} \right) \cdot \dfrac{{65}}{{61}} = \dfrac{{13}}{2}\\\dfrac{9}{2} - 2x = \dfrac{{13}}{2}:\dfrac{{65}}{{61}}\\\dfrac{9}{2} - 2x = \dfrac{{61}}{{10}}\\2x = \dfrac{9}{2} - \dfrac{{61}}{{10}}\\2x = \dfrac{{ - 8}}{5}\\x = \dfrac{{ - 8}}{5}:2\\x = \dfrac{{ - 4}}{5}.\end{array}\).

Câu 5:

Phương pháp giải :

- Tìm số học sinh lớp 6A bằng bao nhiêu phần so với tổng số học sinh của cả hai lớp trước và sau khi chuyển thêm 6 bạn học sinh.

- Tìm \(6\) học sinh bằng bao nhiêu phần của tổng số học sinh cả hai lớp.

- Tìm tổng số học sinh của cả hai lớp.

- Tìm số học sinh mỗi lớp.

Cách giải :

Số học sinh lớp 6A bằng số phần tổng học sinh hai lớp là :

\(\dfrac{4}{{4 + 5}} = \dfrac{4}{9}\)

Nếu chuyển \(6\) học sinh từ lớp 6B sang lớp 6A thì số học sinh lớp 6A bằng số phần tổng học sinh cả hai lớp là :

\(\dfrac{14}{{14 + 13}} = \dfrac{14}{27}\)

\(6\) học sinh ứng với số phần là :

\(\dfrac{14}{27}-\dfrac{4}{9}=\dfrac{2}{27}\)

Tổng số học sinh của cả hai lớp là :

\(6:\dfrac{2}{27}=81\) (học sinh)

Lớp 6A có số học sinh là :

\(81:(4+5)\times4=36\) (học sinh)

Lớp 6B có số học sinh là :

\(81-36=45\) (học sinh)

Đáp số : Lớp 6A : \(36\) học sinh;

              Lớp 6B : \(45\) học sinh.

Câu 5:

Phương pháp giải :

- Trừ hai phân số ban đầu với \(1\).

- So sánh kết quả vừa tìm được từ đó so sánh hai phân số ban đầu.

Cách giải :

Ta có :

\(\dfrac{{2941}}{{2938}} - 1 = \dfrac{3}{{2938}}\) và \(\dfrac{{2940}}{{2937}} - 1 = \dfrac{3}{{2937}}\)

Mà \(\dfrac{3}{{2938}} < \dfrac{3}{{2937}}\) nên \(\dfrac{{2941}}{{2938}}<\dfrac{{2940}}{{2937}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.