Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Hội nghị Ianta diễn ra khi nào?

A. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

Câu 2. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của tổ chức Liên

Hợp Quốc là:

A. Hội Đồng bảo an

B. Đại Hội Đồng

C. Tòa án quốc tế

D. Hội đồng kinh tế xã hội

Câu 3. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc: “Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm

nước lớn”, đó là những nước nào?

A. Liên Xô, Mĩ, Anh, Nhật, Trung Quốc.

B. Nga, Mĩ, Anh, Nhật, Trung Quốc.

C. Liên Xô, Mĩ, Đức, Nhật, Trung Quốc.

D. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Câu 4. Vấn đề nào sau đây không thuộc nội dung quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh ở giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

A. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

B. Thành lập khối đồng minh chống phát xít

C. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

D. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

Câu 5. Ý nào sau đây phản ánh hạn chế của tổ chức Liên hợp quốc trong quá trình tồn tại và phát triển?

A. Liên hợp quốc chưa bảo vệ được hòa bình, an ninh thế giới

B. Sự hợp tác còn lỏng lẻo

C. Liên hợp quốc chưa đổi mới cơ cấu tổ chức, đặc biệt là quyền lực của Hội đồng Bảo an quá lớn, một số nước lớn có quyền chi phối Liên hợp quốc.

D. Các cơ quan chính của LHQ hoạt động chưa thực sự hiệu quả

Câu 6. Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?

A. Những quyết định của Hội nghị Ianta và thỏa thuận sau đó của ba cường quốc.

B. Những quyết định của các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

C. Những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

D. Những quyết định của Hội nghị Ianta và Hội nghị Pốtxđam.

Câu 7. Những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đánh dấu trật tự thế giới mới được hình thành.

B. Góp phần hình thành nên khuôn khổ của trật tự thế giới mới.

C. Giải quyết được mâu thuẫn của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh.

D. Tạo điều kiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

Câu 8. Đặc trưng cơ bản trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991 là

A. thế giới chia làm hai phe do hai siêu cường đứng đầu.

B. thế giới hòa bình, ổn định.

C. thế giới hình thành nhiều trung tâm quyền lực.

D. thế giới hình thành ba trung tâm kinh tế, tài chính

Câu 9. Lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm” được xem  là nội dung chiến lược chủ yếu của các nước trong thời kì

A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

B. sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

C. sau khi chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.

D. ngay sau khi Chiến tranh lạnh vừa mới diễn ra.

Câu 10. Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là

A. thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam (1954).

B. cách mạng Cuba lật đổ được chế độ độc tài Batixta (1959).

C. ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).

D. cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949).

Câu 11.Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu lịch sử thế giới hiện đại trong nửa sau thế kỷ XX bước sang một giai đoạn phát triển mới, với nhiều hiện tượng mới và xu thế mới?

A. Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ.           

B. Toàn cầu hóa bắt đầu.

C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

D. Trật tự hai cực Ianta tan rã.

Câu 12. Trong những năm 1947 -1991, sự kiện nào đã tạo ra một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh ở châu Âu?

A. Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

B. Định ước Henxinki được kí kết giữa Mĩ, Canada và 33 nước châu Âu.

C. Liên Xô và Mĩ kí các hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược.

D. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

Câu 13. Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta.

B. Thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô.

C. Góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực.

D. Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 14. Mối quan hệ giữa các nước lớn ngày nay mang tính chất nào sau đây:

A. Mâu thuẫn và hài hòa

B. Mâu thuẫn và cứng rắn

C. Mâu thuẫn và kiềm chế

D. Mâu thuẫn và cạnh tranh

Câu 15. Đâu là nhận xét không đúng khi nói về Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

A. Là cơ quan chính trị quan trọng nhất, hoạt động thường xuyên.

B. Chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

C. Chịu sự giám sát và chi phối của Đại hội đồng

D. Có 5 Ủy viên thường trực.

Câu 16. Một trong những bản chất chung của chủ nghĩa tư bản hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến hết thế kỉ XX là:

A. Đều xuất phát điểm tương đối tốt và có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh

B. Đều có những mâu thuẫn xã hội và tệ nạn khó giải quyết

C. Đều tận dụng yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế

D. Đều có chung mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới

Câu 17. Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?

A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

B. Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.

Câu 18. Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

A. Các nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.

B. Làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới.

C. Đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa.

D. Đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

Câu 19. Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO (1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu.

B. Tạo nên sự phân chia đối lập giữa Đông Âu và Tây Âu.

C. Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.

D. Đặt nhân loại đứng trước nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới.

Câu 20. Các mục tiêu lớn của nhân loại khi bước sang thế kỉ XXI là

A. hòa bình, ổn định, chống ô nhiễm môi trường.

B. hòa bình, hợp tác, bình đẳng chủ quyền của mỗi dân tộc và con người.

C. hợp tác, bình đẳng, chống chiến tranh, ly khai, khủng bố.

D. hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển.

Câu 21. Ý nào dưới đây không phải là hệ quả của những quyết định quan trọng trong Hội nghị Ianta (2-1945)?

A. Dẫn đến sự hình thành trật tự thế giới “hai cực”.

B. Dẫn đến tình hình thế giới chia thành hai phe.

C. Dẫn đến tình trạng đối đầu Đông-Tây.

D. Dẫn đến hình thành trật tự thế giới “đa cực”.

Câu 22. Nguyên tắc quan trọng của tổ chức Liên hợp quốc cũng là điều khoản trong Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương, Hiệp định Pari (1973) về Việt Nam và Hiệp ước Bali (1976) là:

A. tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

B. tăng cường hợp tác toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội.

C. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

D. giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình

Câu 23. Nguyên nhân chính để Liên hợp quốc xác định một trong các nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình là gì?

A. Xuất phát từ mục đích thành lập của tổ chức là duy trì hòa bình và an ninh thế giới

B. Xuất phát từ thực tế thế giới vừa trải qua hai cuộc chiến tranh nhiều đau thương mất mát

C. Xuất phát từ ý nguyện của nhân dân thế giới mong muốn hòa bình, ổn định để chung sống

D. Xuất phát từ các nước muốn hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế.

Câu 24. Nội dung nào không phản ánh xu thế phát triển của thế giới hiện nay?

A. xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

B. hình thành một trật tự thế giới đơn cực do Mĩ đứng đầu.

C. các nước lấy kinh tế làm trọng điểm.

D. đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.     

Câu 25. Nguồn gốc chủ yếu dẫn đến Chiến tranh lạnh là do mâu thuẫn về

A. dân tộc

B. tôn giáo.

C. xung đột văn hóa Đông –Tây.

D. ý thức hệ tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Câu 26. Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các quốc gia cùng tồn tại hòa bình, vừa đấu tranh vừa hợp tác từ sau Chiến tranh lạnh chấm dứt?

A. Các quốc gia ý thức được hiểm họa của cuộc chiến tranh hạt nhân.

B. Ý chí đấu tranh giữ gìn hòa bình của các dân tộc trên thế giới.

C. Hậu quả nặng nề bởi cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra.

D. Sự sụp đổ ở Liên Xô, thế giới hình thành trật tự “ đơn cực”.

Câu 27. Thế giới ngày nay đã chuyển sang xu thế đối thoại, hợp tác và phát triển, nhưng “di chứng” của Chiến tranh lạnh vẫn còn là do

A. Mĩ và Nga tiếp tục chạy đua vũ khí chiến lược.

B. Mĩ vẫn duy trì các căn cứ quân sự ở Tây Âu và Nhật Bản.

C. sự cạnh tranh trong chinh phục vũ trụ giữa Mĩ, Nga và Trung Quốc.

D. xung đột về sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp về lãnh thổ.

Câu 28. Sự kiện Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 là do

A. các nước thành viên luân phiên giữ vị trí đó.

B. sự ưu tiên của các thành viên Liên hợp quốc.

C. khả năng vận động ngoại giao của Việt Nam.

D. uy tín lớn của Việt Nam trên trường quốc tế.

Câu 29. Nhận xét nào dưới đây là đúng về việc thỏa thuận đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc trong Hội nghị Ianta (2-1945)?

A. Thực chất là phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Liên Xô và Mĩ, Anh.

B. Thực chất là phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô.

C. Thực chất là hình thành trật tự thế giới “đơn cực”.

D. Thực chất là hình thành trật tự thế giới “đa cực”.

Câu 30. Nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế hiện nay là

A. an ninh.                         B. kinh tế.

C. văn hóa, giáo dục.          D. chính trị.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. D

2. A

3. D

4. B

5. C

6. A

7. B

8. A

9. B

10. D

11. D

12. B

13. A

14. A

15. C

16. B

17. B

18. D

19. C

20. D

21. D

22. A

23. A

24. B

25. D

26. D

27. D

28. D

29. B

30. B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 4

Cách giải:

Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng được đặt ra cho các cường quốc Đồng minh. Đó là: 1. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít; 2. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh; 3. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

=> Một hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945.

Chọn: D

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 7, chữ nhỏ

Cách giải:

Hội đồng bảo an, cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 7

Cách giải:

Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc bao gồm: 5 nguyên tắc trong đó có nguyên tắc

- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc)

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 4, loại trừ

Cách giải:

Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách được đặt ra cho các nước đồng minh. Đó là: 1.Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít; 2. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh; 3. Phân chia thành quả thắng giữa các nước thắng trận.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: suy luận, loại trừ

Cách giải:

Tích cực: Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình Liên hợp quốc là một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác và đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và anh ninh thế giới; có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực, quốc gia, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế,…

Hạn chế: Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là cơ quan trọng yếu nhất của tổ chức này,nắm vai trò giải quyết các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên một số nước lớn đã chi phối nhiều đến những quyết định của cơ quan này, ví dụ như vấn đề chiến tranh Irắc, vấn đề Trung Đông của Mỹ.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 6

Cách giải:

Toàn bộ những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự 2 cực Ianta.

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 6, phân tích

Cách giải:

Những quyết định quan trọng của Hội nghị và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, trật tự 2 cực Ianta. Thế giới được chia làm 2 phe do Mĩ và liên Xô đứng đầu mỗi phe, đối dầu gay gắt.

Chọn: B

Câu 8.

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được xác lập, đó là trật tự 2 cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành 2 phe ( TBCN và XHCN) do 2 siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

=> đặc trưng 2 cực – hai phe là nhân tố hành đầu chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế (1945 -1991).

Chọn: A

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 73

Cách giải:

Sau Chiến tranh lạnh hầu như tất cả các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế làm trọng điểm, bởi ngày nay kinh tế đã trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế..

Chọn: B

Câu 10.

Phương pháp: suy luận, phân tích

Cách giải:

Sự thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949) đã tạo ra bước đột phá đầu tiên làm xói mòn trật tự 2 cực Ianta, đã đập tan âm mưu Mỹ khống chế Trung Quốc, Liên Xô cũng phải từ bỏ những đặc quyền ở vùng Đông Bắc( Trung Quốc), đồng thời tăng cường lực lượng cho phe XHCN và ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Chọn: D

Câu 11.

Phương pháp: phân tích, loại trừ

Cách giải:

A: Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ: thế giới phải tiến hành cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.

B: Toàn cầu hóa bắt đầu là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ

C: Cách mạng tháng 10 Nga thành công, chủ nghĩa xã hội được xác lập ở Nga

D: Trật tự 2 cực Ianta tan rã (1991), lịch sử thế giới đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, nhiều hiện tượng mới và xu thế mới đã xuất hiện: các nước đều ra sức lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm, quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột…

Chọn: D

Câu 12.

Phương pháp: sgk trang 62, 63

Cách giải:

Đầu tháng 8/1975, 33 nước châu Âu cùng Mỹ và Canada kí kết Định ước Hexinki. Định ước tuyên bố: khẳng định những nguyên tắc trong quan hệ giữa các quốc gia (bình đẳng, chủ quyền, sự bền vững của đường biên giới…) và hợp tác giữa các nước về (kinh tế, khoa học kĩ thuật…)

=> Định ước Henxinki đã tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu lục này.

Chọn: B

Câu 13.

Phương pháp: phân tích, suy luận

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc dấy lên mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh, sự thắng lợi của các phong trào giải phóng dân tộc đã làm cho bản đồ chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc, hàng trăm quốc gia độc lập ra đời, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ tan tành, các quốc gia độc lập ngày càng tích cực tham gia và có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới.

=> Thoát khỏi lệ thuộc vào Mỹ và Liên Xô -> xói mòn và tan rã của trật tự thế giới 2 cực Ianta.

Chọn: A

Câu 14.

Phương pháp: sgk trang 74

Cách giải:

Một đặc điểm lớn của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh là sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp nhằm tạo nên môi trường quốc tế thuận lợi, giúp họ vươn lên mạnh mẽ, xác lập 1 vị trí ưu thế trong trật tự thế giới mới. Mối quan hệ giữa các nước lớn ngày nay mang tính 2 mặt, nổi bật là: mâu thuẫn và hài hòa, cạnh tranh và hợp tác, tiếp xúc và kiềm chế…

Chọn: A

Câu 15.

Phương pháp: phân tích, loại trừ

Cách giải:

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Mọi quyết định đều phải được sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực, không chịu sự chi phối của Đại hội đồng.

Chọn: C

Câu 16.

Phương pháp: phân tích, suy luận, loại trừ

Cách giải:

A. sau chiến tranh thế giới thứ 2 chỉ có Mĩ có nền kinh tế ổn định, hầu hết các nước còn lại đều bị thiệt hại

B. sau chiến tranh thế giới thứ 2 không phải nước TB nào cũng tận dụng yếu tố bên ngoài

C. tiêu diệt CNXH là chiến lược toàn cầu của riêng Mỹ đề ra

D. tất cả các nước tư bản đều gặp phải những vấn đề xã hội: sự phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội,… -> khó giải quyết. Đây cũng là bản chất chung của CNTB.

Chọn: B

Câu 17.

Phương pháp: sgk trang 5, 6, suy luận

Cách giải:

Hội nghị Ianta đã đưa ra những quyết định quan trọng: 1. Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản; 2. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới; 3. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giair giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Chọn: B

Câu 18.

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Toàn bộ những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới (trật tự 2 cực Ianta) vì trong hội nghị các nước đã thỏa thuận với nhau về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á (chủ yếu là Liên Xô và Mỹ), sự phân chia này đã dẫn tới sự hình thành  cục diện chi phối của 2 phe TBCN và XHCN trên toàn thế giới.

Chọn: D

Câu 19.

Phương pháp: sgk trang 59

Cách giải:

Sự ra đời của NATO và tổ chức hiệp ước Vacsava đã đánh dấu sự xác lập của cục diện 2 cực, hai phe. Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới.

Chọn: C

Câu 20.

Phương pháp: sgk trang 74

Cách giải:

Nhân loại đã bước sang thế kỉ XXI. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng tình hình hiện nay đã hình thành những điều kiện thuận lợi, những xu thế khách quan để các dân tộc cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển, đảm bảo quyền cơ bản của mỗi dân tộc và con người.

Chọn: D

Câu 21.

Phương pháp: suy luận, loại trừ

Cách giải:

A, B, C: hệ quả của những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta.

D: phản ánh xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh: trật tự thế giới “hai cực” đã sụp đổ nhưng trật tự thế giới mới lại đang hình thành theo xu hướng “đa cực” với sự vươn lên của Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc.

Chọn: D

Câu 22.

Phương pháp: liên hệ, so sánh

Cách giải:

Nguyên tắc quan trọng nhất của các văn kiện: Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc, Hiệp định Giơ – ne – vơ (1954) về Đông Dương, hiệp định Pari (1973) về Việt Nam và hiệp ước bali (1976) của ASEAN là: tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước..

Chọn: A

Câu 23.

Phương pháp: suy luận, phân tích

Cách giải:

Một trong những nguyên tắc hoạt động quan trọng của Liên hợp quốc là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Nguyên nhân chính để Liên hợp quốc xác định nguyên tắc này là xuất phát từ mục đích thành lập của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới bởi thế giới vừa trải qua 1 cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu, chịu nhiều đau thương mất mát. Liên hợp quốc ra đời để đáp ứng nguyện vọng hòa bình của nhân dân thế giới.

Chọn: A

Câu 24.

Phương pháp: sgk trang 73, 74, loại trừ

Cách giải:

A, C, D là những xu thế phát triển của thế giới hiện nay

B: hình thành trật tự thế giới đơn cực do Mĩ đứng đầu là mục tiêu của riêng Mỹ

Chọn: B

Câu 25.

Phương pháp: sgk trang 58, suy luận

Cách giải:

Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ và Liên Xô nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh. Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và anh ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của CNXH và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới. Mỹ ra sức chống phá Liên Xô và các nước XHCN đẩy lùi phong trào cách mạng nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. => Trước hết là đối lập về ý thức hệ TBCN và XHCN.

Chọn: D

Câu 26.

Phương pháp: phân tích, loại trừ

Cách giải:

A, B, C: là những nguyên nhân dẫn đến việc các quốc gia cùng tồn tại hòa bình, vừa đấu tranh, vừa hợp tác sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt

D: Với sự sụp đổ của Liên Xô (1991), trật tự 2 cực tan rã, hệ thống CNXH không còn, thế “hai cực” của 2 siêu cường không còn nữa và “Mỹ” là cực duy nhất còn lại.

Chọn: D

Câu 27.

Phương pháp: phân tích, loại trừ

Cách giải:

Tuy hòa bình, hợp tác, phát triển là xu thế chủ đạo của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh, nhưng do nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột. Nguy cơ này trở nên trầm trọng hơn khi nhiều nơi lại xuất hiện chủ nghĩa li khai, chủ nghĩa khủng bố. Những mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, nguy cơ khủng bố thường có căn nguyên lịch sử sâu xa.

Chọn:D

Câu 28.

Phương pháp: phân tích, suy luận

Cách giải:

Sở dĩ Việt Nam được bầu chọn là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008 – 2009) vì: lúc này Việt Nam đã khẳng định được vị thế, uy tín của mình trên trường quốc tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới, đóng góp vào việc giải quyết xung đột khu vực,…

Chọn: D

Câu 29.

Phương pháp: suy luận, loại trừ

A: không đúng

C: Thế giới “đơn cực” là tham vọng của Mĩ sau khi Liên Xô sụp đổ

D: Thế giới “đa cực” là xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh

B: Do những quyết định của hội nghị Ianta chỉ xoay quanh 2 cường quốc có công lớn nhất trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là Liên Xô và Mỹ, thực chất là phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa 2 cường quốc này => hình thành 2 cực, 2 phe

Chọn: B

Câu 30.

Phương pháp:  sgk trang 73

Cách giải:

Sự tan rã của trật tự 2 cực Ianta, lịch sử thế giới bước sang một giai đoạn phát triển mới, ở đó hầu như các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD