Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Câu 1. Chính sách đối ngoại cùa Liên Xô từ nãm 1945 đến nừa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.

B. Chỉ quan hệ với các nước lớn.

C. Tích cực ủng hộ hòa bình và phong trào cách mạng thế giới.

D. Chỉ làm bạn với các nước Xã hội chủ nghĩa.

Câu 2. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Liên bang Nga trở thành

A. quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác.

B. quốc gia kế tục Liên Xô.

C. quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô.

D. quốc gia Liên bang Xô viết.

Câu 3. Đâu là nguyên nhân khách quan dẫn đến Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

A. Do đường lối lãnh đạo manh tính chủ quan duy ý trí, cùng với cơ chế quản lý quan liêu bao cấp.

B. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

C. Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm về nhiều mặt, làm cho khủng hoảng trầm trọng.

D. Không bắt kịp bước phát triển của Khoa học – kĩ thuật tiên tiến.

Câu 4. Tháng 12/1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định nước Nga theo chế độ nào?

A. Dân chủ đại nghị.

B. Thể chế quân chủ chuyên chế.

C. Thể chế quân chủ Lập Hiến.

D. Thể chế Tổng Thống Liên Bang.

Câu 5. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

A. thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.

B. nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

C. tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu.

D. xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.

Câu 6. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế và đã đạt được thành tựu lớn nhất là

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử

B. Về cơ bản đã xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

C. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp

D. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ

Câu 7.  Điều gì chứng tỏ rõ rệt nhất tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?

A. Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950).

B. Năm 1972, sản xuất trong 4 ngày đã đạt bằng sản lượng cả năm của đế quốc Nga cũ.

C. Nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp thế giới

D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới

Câu 8. Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới với thắng lợi của

A. Cách mạng Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959).

B. Các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Cách mạng Trung Quốc với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa (1949).

D. Cách mạng Việt Nam với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)..

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945-1950 là

A. tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bị gián đoạn từ 1941

B. xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ

C. đất nước bị chiến tranh tàn phá

D. đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới

Câu 10. Xác định nội dung chứng minh Liên Xô là cường quốc công nghiệp lớn thứ hai trên thế giới vào đầu những năm 70 thế kỉ XX

A. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trung bình hàng năm của Liên Xô đạt trên 90%

B. Sản lượng công nghiệp Liên Xô vượt 73% so với trước chiến tranh thế giới thứ hai

C. Sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới

D. Liên Xô là nước đầu tiên xây dựng nhà máy điện nguyên tử   

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

B

D

B

B

C

B

C

C

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 11.

Cách giải:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: C

Câu 2.

Phương pháp: Sgk trang 17.

Cách giải:

Sau khi Liên xô tan rã, Liên bang Nga là “quốc gia kế tục Liên Xô” được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và tại các cơ quan ngoại giao của Liên Xô tại nước ngoài.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 17.

Cách giải:

Những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu bao gồm:

* Nguyên nhân chủ quan:

-  Đường lối  lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, quan liêu bao cấp làm cho  sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện.

- Thiếu dân chủ, thiếu công bằng,… làm nhân dân bất mãn.

- Không bắt kịp bước phát triển của khoa học - kỹ thuật tiên tiến,dẫn đến tình trạng trì trệ,khủng hoảng kinh tế - xã hội.

- Phạm phải nhiều sai lầm trong cải tổ làm khủng hoảng thêm trầm trọng.

* Nguyên nhân khách quan:

- Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 17.

Cách giải:

Tháng 12-1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 17.

Cách giải:

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến 2000 là ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: Sgk trang 10, 11, suy luận.

Cách giải:

Những thành tựu ở đáp án A, C, D đều thuộc cơ sở - vật chất của chủ nghĩa xã hội.

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô về cơ bản xây dựng được cơ sở vât chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện thêm nhiều kế hoạch 5 năm nữa để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là cơ sở nền tảng nhất cho sự phát triển của cường quốc này.

=> Thành tựu lớn nhất của Liên Xô khi tiến hành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế là về cơ bản đã xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Chọn đáp án: B

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 11, suy luận.

Cách giải:

Tình ưu việt của chủ nghĩa xã hội thê hiện qua những điểm sau:

- Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội được thể hiện ở những điểm sau:

(1) Mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện;

(2) Cơ sở vật chất của CNXH được tạo ra bởi một lực lượng sản suất tiên tiến, hiện đại;

(3) CNXH là từng bước xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất;

(4) CNXH tạo ra cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới với năng suất cao;

(5) CNXH thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động;

(6) Nhà nước trong CNXH là nhà nước dân chủ kiểu mới, thể hiện bản chất giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích, quyền lực và ý chí của nhân dân lao động;

(7) Trong xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN), các quan hệ giai cấp - dân tộc - quốc tế được giải quyết phù hợp, kết hợp lợi ích giai cấp - dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

=> Xét biểu hiện thú hai cho thấy, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thế giới đồng nghĩa với việc cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ  nghĩa xã hội được dần hoàn thiện, được tạo ra bởi lực lượng sản xuất tiên tiến, hiện đại khi số lượng công nhân trong xã hội đã chiếm 55% tổng số người lao động trong cả nước.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Cần phân biệt giữa hai trường hợp:

- Chủ nghĩa xã hội trở thành phạm vi thế giới: sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á: sự ra đời của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949).

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: Sgk trang 10, suy luận.

Cách giải:

Do bị đất nước bị tàn phá nặng nề nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai: 1710 thành phố, khoảng 27 triệu người chết, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32000 xí nghiệp bị tàn phá nặng nề.

=> Liên Xô buộc phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế ngay sau chiến tranh kết thúc bằng chủ trương thực hiện kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950).

Chọn đáp án: C

Câu 10.

Phương pháp: Suy luận.

Cách giải:

Một quốc gia là cường quốc công nghiệp trên thế giới khi chiếm số lượng lớn trong tổng sản lượng công nghiệp thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sản lượng công nghiệp Liên Xô chiếm 20% sản lượng công nghiệp thế giới.

Các đáp án: A, B, C là thành tựu đối với đất nước Liên Xô, chưa đặt trong sự so sánh với thế giới.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.