Chương III. Góc và đường thẳng song song

Bình chọn:
4.3 trên 98 phiếu
Lý thuyết Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

1. Góc ở vị trí đặc biệt

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 41, 42, 43

Quan sát hình vẽ bên. Em hãy nhận xét về mối quan hệ về đỉnh, về cạnh của hai góc được đánh dấu...Cho ba tia Ox, Oy, Oz như Hình 3.1, trong đó Ox và Oy là hai tia đối nhau. a) Em hãy nhận xét về quan hệ về đỉnh, về cạnh của hai góc xOz và zOy. b) Đo rồi tính tổng số đo góc hai góc xOz và zOy.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 43, 44, 45

Cắt rời một góc xOy từ một tờ giấy rồi gấp sao cho hai cạnh của góc trùng nhau (H.3.9).....Cho góc xAm có số đo bằng..

Xem lời giải

Bài 3.1 trang 45

Cho Hình 3.13, hãy kể tên các cặp góc kề bù.

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 45

Cho Hình 3.14, hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh.

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 45

Vẽ góc xOy có số đo bằng 60 độ. Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. a) Gọi tên hai góc kề bù có trong hình vừa vẽ. b) Tính số đo góc yOm. c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo các góc tOy và tOm.

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 45

Cho Hình 3.15a, biết DMA=45 độ. Tính số đo góc DMB

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 45

Cho Hình 3.15b, biết xBm=36 độ. Tính số đo các góc còn lại trong hình vừa vẽ.

Xem lời giải

Lý thuyết Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

1. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 46, 47

Cho đường thẳng mn cắt đường thẳng xy và uv lần lượt tại hai điểm P và Q (H.3.17).Em hãy kể tên:.. Trên Hình 3.18, cho biết hai góc so le trong

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 47, 48, 49

1. Quan sát Hình 3.22 và giải thích vì sao AB // CD. 2. Tìm trên Hình 3.23 hai đường thẳng song song với nhau và giải thích vì sao chúng song song?

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 49

Quan sát hình 3.24. a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc MNB. b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc ACB. c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía. d) Biết MN//BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 49

Quan sát Hình 3.25. Biết... Em hãy giải thích tại sao EF // NM.

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 49

Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 49

Cho điểm A và đường thẳng d không đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua A và song song với d

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 49

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đưng thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 49

Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 50

Cho Hình 3.28.a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; NMI b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; IFP.

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 50

Cho Hình 3.29, biết xAz= 50 độ, yBz=50 độ. Giải thích tại sao Ax//By.

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 50

Vẽ hình theo yêu cầu sau: a) Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’. b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD //AB

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất