Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết trang 46 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.1 trên 143 phiếu
Lý thuyết Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

1. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 46, 47

Cho đường thẳng mn cắt đường thẳng xy và uv lần lượt tại hai điểm P và Q (H.3.17).Em hãy kể tên:.. Trên Hình 3.18, cho biết hai góc so le trong

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 47, 48, 49

1. Quan sát Hình 3.22 và giải thích vì sao AB // CD. 2. Tìm trên Hình 3.23 hai đường thẳng song song với nhau và giải thích vì sao chúng song song?

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 49

Quan sát hình 3.24. a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc MNB. b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc ACB. c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía. d) Biết MN//BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 49

Quan sát Hình 3.25. Biết... Em hãy giải thích tại sao EF // NM.

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 49

Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 49

Cho điểm A và đường thẳng d không đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua A và song song với d

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 49

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đưng thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 49

Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN

Xem lời giải