Bài 25. Đa thức một biến trang 25 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.3 trên 126 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 25, 26

Cho biết hệ số và bậc của mỗi đơn thức sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 26

Mỗi số thực có phải một đa thức không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 27

Thu gọn đa thức:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 27

Thu gọn ( nếu cần) và sắp xếp mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm dần của biến:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 5 trang 28

Xét đa thức P=.... Đó là một đa thức thu gọn. Hãy quan sát các hạng tử ( các đơn thức) của đa thức P và trả lời các câu hỏi sau: Trong P, bậc của hạng tử 5x2 là 2 ( số mũ của x2). Hãy xác định bậc của các hạng tử trong P.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 6 trang 29

Xét đa thức G(x) = x^2 – 4. Giá trị của biểu thức G(x) tại x =3 còn gọi là giá trị của đa thức G(x) tại x =3 và được kí hiệu là G(3). Như vậy, ta có: G(3) = 32 - 4 = 5 Tính các giá trị G(-2); G(1); G(0); G(1); G(2).

Xem lời giải

Bài 7.5 trang 30

a) Tính Tìm hệ số và bậc của đơn thức nhận được. b) Tính Tìm hệ số và bậc của đơn thức nhận được.

Xem lời giải

Bài 7.6 trang 30

Cho hai đa thức: a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến. b) Tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức đã cho.

Xem lời giải

Bài 7.7 trang 30

Cho hai đa thức: a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến. b) Sử dụng kết quả câu a để tính P(1), P(0),Q(-1) và Q(0)

Xem lời giải

Bài 7.8 trang 30

Người ta dùng hai máy bơm để bơm nước vào một bể chứa nước. Máy thứ nhất bơm mỗi giờ được 22 m3 nước. Máy thứ hai bơm mỗi giờ được 16 m3 nước. Sau khi cả hai máy chạy trong x giờ, người ta tắt máy thứ nhất và để máy thứ hai chạy thêm 0,5 giờ nữa thì bể nước đầy. Hãy viết đa thức ( biến x) biểu thị dung tích bể (m3). Biết rằng trước khi bơm, trong bể có 1,5 m3 nước. Tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức đó.

Xem lời giải

Bài 7.9 trang 30

Viết đa thức F(x) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: • Bậc của F(x) bằng 3 • Hệ số của x2 bằng hệ số của x và bằng 2 • Hệ số cao nhất của F(x) bằng -6 và hệ số tự do bằng 3.

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 30

Kiểm tra xem: a) x=1/8 có phải là nghiệm của đa thức P(x) = 4x + 1/2 không? b) Trong ba số 1; -1 và 2, số nào là nghiệm của đa thức Q(x) = x^2 + x – 2 ?

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 30

Mẹ cho Quỳnh 100 nghìn đồng. Quỳnh mua một bộ dụng cụ học tập có giá 37 nghìn đồng và một cuốn sách tham khảo môn Toán với giá x ( nghìn đồng). a) Hãy tìm đa thức ( biến x) biểu thị số tiền Quỳnh còn lại ( đơn vị: nghìn đồng). Tìm bậc của đa thức đó. b) Sau khi mua sách thì Quỳnh tiêu vừa hết số tiền mẹ cho. Hỏi giá tiền của cuốn sách là bao nhiêu?

Xem lời giải