Bài 7. Tập hợp các số thực trang 33 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.4 trên 46 phiếu
Lý thuyết Tập hợp các số thực

1. Khái niệm số thực và trục số thực

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 33, 34

a) Trong các cách viết: ....Điểm nào trong Hình 2.4 biểu diễn số...Cho biết nếu một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 1 và 3 thì cạnh huyền của tam giác bằng

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 34, 35

So sánh: a) 1,313233… và 1,(32);...

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 35, 36

Biểu diễn các số 3 và -2 trên trục số rồi cho biết mỗi điểm ấy nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị....Không vẽ hình, hãy cho biết khoảng cách của mỗi điểm sau đến gốc O: -4; -1; 0; 1; 4

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 36

Xét tập hợp ...Bằng cách liệt kê phần tử, hãy viết tập hợp B gồm các số hữu tỉ thuộc tập A và tập hợp C gồm các số vô tỉ

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 36

Gọi A’ là tập hợp các số đối của các số thuộc tập A trong bài tập 2.13. Liệt kê các phần tử của A’

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 36

Mũi tên màu xanh trong mỗi hình sau chỉ số thực nào?

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 36

Tính: a) |-3,5|;....

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 36

Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 36

Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn điều kiện|x| = 2,5)

Xem lời giải