Bài 7. Tập hợp các số thực trang 33 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.2 trên 175 phiếu
Lý thuyết Tập hợp các số thực

1. Khái niệm số thực và trục số thực

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 33, 34

a) Trong các cách viết: ....Điểm nào trong Hình 2.4 biểu diễn số...Cho biết nếu một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 1 và 3 thì cạnh huyền của tam giác bằng

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 34, 35

So sánh: a) 1,313233… và 1,(32);...

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 35, 36

Biểu diễn các số 3 và -2 trên trục số rồi cho biết mỗi điểm ấy nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị....Không vẽ hình, hãy cho biết khoảng cách của mỗi điểm sau đến gốc O: -4; -1; 0; 1; 4

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 36

Xét tập hợp ...Bằng cách liệt kê phần tử, hãy viết tập hợp B gồm các số hữu tỉ thuộc tập A và tập hợp C gồm các số vô tỉ

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 36

Gọi A’ là tập hợp các số đối của các số thuộc tập A trong bài tập 2.13. Liệt kê các phần tử của A’

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 36

Các điểm A, B, C, D trong hình sau biểu diễn những số thực nào?

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 36

Tính: a) |-3,5|;....

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 36

Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 36

Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn điều kiện|x| = 2,5)

Xem lời giải