CHƯƠNG 2. HỆ SINH THÁI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 109,110 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 109,110 VBT Sinh học 9: Hãy đánh dấu x vào ô trống trong bảng 47.1 cho những ví dụ về quần thể và tập hợp các cá thể không phải là quần thể sinh vật.

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 110 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 110 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 111 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 111 VBT Sinh học 9: Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 111 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 111 VBT Sinh học 9: Từ bảng 47.3 SGK số lượng cá thể của 3 loài, hãy vẽ tháp tuổi từng loài và nhận xét tháp đó thuộc dạng tháp gì?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 111 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 111 VBT Sinh học 9: Mật độ các cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 111,112,113 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 111,112,113 VBT Sinh học 9: Trong số những đặc trưng dưới đây (bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 113,114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 113,114 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 114 VBT Sinh học 9: Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 114 VBT Sinh học 9: Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 114 VBT Sinh học 9: Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 114 VBT Sinh học 9: Để phát triển dân số một cách hợp lí, số trẻ sinh ra cần phải phù hợp với những điều kiện nào sau đây? (chọn phương án đúng nhất)

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 115 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 115 VBT Sinh học 9: Hãy lấy thêm một ví dụ về quan hệ ảnh hưởng của ngoại cảnh tới số lượng cá thể của quần thể trong quần xã.

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 115 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 115 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 115,116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 115,116 VBT Sinh học 9: Thế nào là một quần xã? Quần xã khác quần thể như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 9: Hãy lấy ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:Kể tên các loài trong quần xã

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 9: Hãy nêu những đặc trưng về số lượng và thành phần của quần xã.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 9: Thế nào là cân bằng sinh học? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học.

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 9: Chỉ số về độ thường gặp các loài trong quần xã

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 117,118 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 117,118 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 50.1 SGK và cho biết

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 118,119 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 118,119 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất