Bài 15. ADN

Bình chọn:
4.3 trên 86 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 35 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1, 2 mục I Nhận thức kiến thức trang 35 VBT Sinh học 9: Dựa vào các thông tin trong SGK hãy trả lời câu hỏi: Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 35,36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 35,36 VBT Sinh học 9:Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 9:Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 9: Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 9:Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của NTBS được thể hiện ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 9: viết đoạn mạch đơn bổ sung với mạch gốc

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 9: Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào quy định? (chọn phương án đúng nhất)

Xem lời giải

Bài 6 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 6 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 9:Theo NTBS về mặt số lượng đơn phân thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

Xem lời giải