Bài 48. Quần thể người

Bình chọn:
4 trên 38 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 111,112,113 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 111,112,113 VBT Sinh học 9: Trong số những đặc trưng dưới đây (bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 113,114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 113,114 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 114 VBT Sinh học 9: Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 114 VBT Sinh học 9: Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 114 VBT Sinh học 9: Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 114 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 114 VBT Sinh học 9: Để phát triển dân số một cách hợp lí, số trẻ sinh ra cần phải phù hợp với những điều kiện nào sau đây? (chọn phương án đúng nhất)

Xem lời giải