CHƯƠNG 2. NHIỄM SẮC THỂ

Bình chọn:
4.6 trên 45 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 20 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 20 VBT Sinh học 9: Nghiên cứu bảng 8 SGK và cho biết: số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài hay không?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 20,21 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 20,21 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 21 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 21 VBT Sinh học 9: Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 21,22 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 21, 22 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 9.2 SGK và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít của NST

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 21 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 2 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 21 VBT Sinh học 9: Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 21 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 3 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 21 VBT Sinh học 9: Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 23 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1, 2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 23 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 23 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 23 VBT Sinh học 9: Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 23 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 2 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 23 VBT Sinh học 9: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 23,24 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 3 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 23-24 VBT Sinh học 9: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 24 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 4 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 24 VBT Sinh học 9: Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì? (chọn phương án trả lời đúng)

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 24 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 5 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 24 VBT Sinh học 9: Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST của tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 24,25 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 trang 24, 25 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 10 và dựa vào các thông tin SGK hãy điền nội dung phù hợp;

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 26 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 trang 26 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 26 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 trang 26 VBT Sinh học 9: Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 27 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 2 trang 27 VBT Sinh học 9: Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 27 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 3 trang 27 VBT Sinh học 9: Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 27 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 4 trang 27 VBT Sinh học 9: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 28 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1,2 trang 28 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 11 SGK hãy cho biết những điểm khác nhau cơ bản của hai quá trình phát sinh giao tử đực và cái.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 28 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 28 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất