Bài 63. Ôn tập phần Sinh vật và môi trường

Bình chọn:
4.7 trên 68 phiếu
Bài 1,2,3,4,5,6 mục I trang 149,150,151,152 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4,5,6 mục I Hệ thống hóa kiến thức trang 149,150,151,152 VBT Sinh học 9: Hệ thống hóa kiến thức phần sinh vật và môi trường

Xem lời giải

Bài 1 mục II trang 152 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục II Câu hỏi ôn tập trang 152 VBT Sinh học 9: Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của các nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không?

Xem lời giải

Bài 2 mục II trang 152 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục II Câu hỏi ôn tập trang 152 VBT Sinh học 9: Nêu những đặc điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài.

Xem lời giải

Bài 3 mục II trang 153 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục II Câu hỏi ôn tập trang 153 VBT Sinh học 9: Quần thể người khác với quần thể sinh vật ở những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của tháp dân số.

Xem lời giải

Bài 4 mục II trang 153 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục II Câu hỏi ôn tập trang 153 VBT Sinh học 9: Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

Xem lời giải

Bài 5 mục II trang 153 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục II Câu hỏi ôn tập trang 153 VBT Sinh học 9: Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới đây và giải thích.

Xem lời giải

Bài 6 mục II trang 153 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 6 mục II Câu hỏi ôn tập trang 153 VBT Sinh học 9: Trình bày những hoạt động tiêu cực và tích cực của con người đối với môi trường.

Xem lời giải

Bài 7 mục II trang 154 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 7 mục II Câu hỏi ôn tập trang 154 VBT Sinh học 9: Vì sao nói ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoạt động của con người gây ra? Nêu biện pháp hạn chế ô nhiễm.

Xem lời giải

Bài 8 mục II trang 154 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 8 mục II Câu hỏi ôn tập trang 154 VBT Sinh học 9: Bằng cách nào con người có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết kiệm và hợp lí?

Xem lời giải

Bài 9 mục II trang 154 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 9 mục II Câu hỏi ôn tập trang 154 VBT Sinh học 9: Vì sao cần bảo vệ các hệ sinh thái? Nêu các biện pháp bảo vệ và duy trì sự đa dạng của các hệ sinh thái.

Xem lời giải

Bài 10 mục II trang 154 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 10 mục II Củng cố hoàn thiện trang 154 VBT Sinh học 9: Vì sao cần có Luật Bảo vệ môi trường? Nêu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường.

Xem lời giải