Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bình chọn:
3.8 trên 29 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 141,142 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 141,142 VBT Sinh học 9: Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 143 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 143 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 143 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 143 VBT Sinh học 9: Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất, lấy ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 143,144 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 143,144 VBT Sinh học 9: Vì sao cần phải bảo vệ hệ sinh thái rừng? Nêu biện pháp bảo vệ.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 144 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144 VBT Sinh học 9: Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển? Nêu biện pháp bảo vệ.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 144 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144 VBT Sinh học 9: Hãy chứng minh rằng: nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. Cần làm gì để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó?

Xem lời giải