Bài 49. Quần xã sinh vật

Bình chọn:
4.1 trên 42 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 115 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 115 VBT Sinh học 9: Hãy lấy thêm một ví dụ về quan hệ ảnh hưởng của ngoại cảnh tới số lượng cá thể của quần thể trong quần xã.

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 115 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 115 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 115,116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 115,116 VBT Sinh học 9: Thế nào là một quần xã? Quần xã khác quần thể như thế nào?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 2 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 9: Hãy lấy ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:Kể tên các loài trong quần xã

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 9: Hãy nêu những đặc trưng về số lượng và thành phần của quần xã.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 9: Thế nào là cân bằng sinh học? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học.

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 9: Chỉ số về độ thường gặp các loài trong quần xã

Xem lời giải