CHƯƠNG 6. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 70 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I, Nhận thức kiến thức mới trang 70 VBT Sinh học 9: Công nghệ tế bào là gì?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 70,71 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 70,71 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 71 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 71 VBT Sinh học 9: Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 71 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 71 VBT Sinh học 9: Thế nào là công nghệ tế bào?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 71,72 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 71,72 VBT Sinh học 9: Người ta sử dụng kĩ thuật gen vào mục đích gì?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 72,73 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 72,73 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 73 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 73 VBT Sinh học 9: Kĩ thuật gen là gì?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 73 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III trang 73 VBT Sinh học 9: Trong sản xuất và đời sống, công nghệ gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 73 Vở bài tập Sinh học 9

Bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 73 VBT Sinh học 9: Cho biết vai trò của Công nghệ sinh học và từng lĩnh vực của nó trong sản xuất và đời sống.

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 73,74, 75 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhân thức kiến thức trang 73,74,75 VBT Sinh học 9: Tại sao các tia phóng xạ có khả năng gây đột biến?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 75 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 75 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 75 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 75 VBT Sinh học 9: Tại sao người ta cần chọn tác nhân cụ thể khi gây đột biến?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 76 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 76 VBT Sinh học 9: Khi gây đột biến bằng tác nhân vật lí, hóa học, người ta thường sử dụng các biện pháp nào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 76 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 76 VBT Sinh học 9: Hãy nêu một vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống động vật, thực vật và vi sinh vật.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4 mục I trang 76,77 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 76,77 VBT Sinh học 9: Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 77 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 77 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 77 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 77 VBT Sinh học 9: Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 77 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 77 VBT Sinh học 9: Kiểu gen như thế nào thì tự thụ phấn sẽ không gây thoái hóa?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 77 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 77 VBT Sinh học 9: Kết quả nào dưới đây là do hiện tượng giao phối gần

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 78 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 78 VBT Sinh học 9: Ưu thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thế lai ở thực vật và động vật?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất