Bài 9. Nguyên phân

Bình chọn:
4 trên 94 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 21,22 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 21, 22 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 9.2 SGK và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít của NST

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 23 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1, 2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 23 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 23 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 23 VBT Sinh học 9: Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 23 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 2 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 23 VBT Sinh học 9: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 23,24 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 3 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 23-24 VBT Sinh học 9: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 24 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 4 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 24 VBT Sinh học 9: Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì? (chọn phương án trả lời đúng)

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 24 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 5 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 24 VBT Sinh học 9: Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST của tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau

Xem lời giải