Bài 13. Di truyền liên kết

Bình chọn:
4.5 trên 77 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 31,32 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1, 2 mục I Nhận thức kiến thức trang 31, 32 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 13 SGK và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 32 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1, 2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 32 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 32 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 32 VBT Sinh học 9: Thế nào là di truyền liên kết? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 33 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 33 VBT Sinh học 9: Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.

Xem chi tiết

Bài 3 mục III trang 33 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 33 VBT Sinh học 9: So sánh kết quả lai phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của 2 cặp tính trạng.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 33 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 33 VBT Sinh học 9: Kết quả phép lai được giải thích như thế nào? (chọn phương án trả lời đúng)

Xem lời giải