CHƯƠNG 1. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 93,94 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 93,94 VBT Sinh học 9: Quan sát trong tự nhiên, hãy điền nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 94 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 94 VBT Sinh học 9: Môi trường sống của sinh vật là gì?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 94,95 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 94,95 VBT Sinh học 9: Hãy chia các nhân tố sinh thái trên thành các nhóm nhân tố sinh thái.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 95 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 95 VBT Sinh học 9: Quan sát trong lớp học và điền thêm những nhân tố sinh thái tác động tới việc học tập và sức khỏe của học sinh vào bảng 41.3

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 95, 96 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 95, 96 VBT Sinh học 9: Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan sẽ thay đổi.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 96 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 96 VBT Sinh học 9: Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0oC đến +90oC, trong đó điểm cực thuận là +55oC.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 96,97 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 96,97 VBT Sinh học 9: Thảo luận theo nhóm và so sánh theo bảng 42.1

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 97,98 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 97,98 VBT Sinh học 9: Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 98 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 98 VBT Sinh học 9: Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 98 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 98 VBT Sinh học 9: Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 99 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 99 VBT Sinh học 9: Dựa vào các câu hỏi gợi ý dưới đây, hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng:

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 99,100 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 99,100 VBT Sinh học 9: Trong chương trình Sinh học 6, em đã được học quá trình quang hợp và hô hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 101 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 101 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 101 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 101 VBT Sinh học 9: Nhiệt độ của môi trường ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh vật như thế nào

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 101 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 101 VBT Sinh học 9: Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 101,102 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 101,102 VBT Sinh học 9: Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 102 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 102 VBT Sinh học 9: Hãy kể tên 10 động vật thuộc nhóm động vật ưa ẩm và ưa khô.

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 102 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 102 VBT Sinh học 9: Cây xương rồng sống ở nơi khô hạn có đặc điểm thích nghi là (chọn phương án trả lời đúng):

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4 mục I trang 102,103 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 102,103 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 44.1 SGK và trả lời các câu hỏi sau

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 103,104 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 103,104 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất