Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1, 2, 3 mục I trang 7 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 1, 2, 3 mục I trang 7 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3 mục I Nhận thức kiến thức trang 7 VBT Sinh học 9: Quan sát bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống

Xem chi tiết
Bài 1,2 mục II trang 8 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 1,2 mục II trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 8 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu sau.

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 1 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 8 VBT Sinh học 9: Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa;

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 2 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện kiến thức trang 8 VBT Sinh học 9: Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

Xem chi tiết
Bài 3 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 3 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện kiến thức trang 8 VBT Sinh học 9: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 4 mục III trang 9 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 4 mục III trang 9 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện kiến thức trang 9 VBT Sinh học 9: Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng