Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bình chọn:
4.8 trên 95 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 99,100 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 99,100 VBT Sinh học 9: Trong chương trình Sinh học 6, em đã được học quá trình quang hợp và hô hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 101 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 101 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 101 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 101 VBT Sinh học 9: Nhiệt độ của môi trường ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh vật như thế nào

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 101 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 101 VBT Sinh học 9: Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 101,102 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 101,102 VBT Sinh học 9: Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 102 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 102 VBT Sinh học 9: Hãy kể tên 10 động vật thuộc nhóm động vật ưa ẩm và ưa khô.

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 102 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 102 VBT Sinh học 9: Cây xương rồng sống ở nơi khô hạn có đặc điểm thích nghi là (chọn phương án trả lời đúng):

Xem lời giải