Câu 2 trang 28 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau ?

a) \(F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + NaOH\) 

b) \(KN{O_3} + NaCl\)

c) \(NaHS{O_3} + NaOH\) 

d) \(N{a_2}HP{O_4} + HCl\)

e) \(Cu{\left( {OH} \right)_2} + HCl\)

g) \(FeS\left( r \right) + HCl\)

h) \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\left( r \right) + NaOH\left( d \right)\)

i) \(Sn{\left( {OH} \right)_2}\left( r \right) + {H_2}S{O_4}\)

Lời giải chi tiết

a) \(F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + 6NaOH \to 2Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow  + 3N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {F{e^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Fe{{\left( {OH} \right)}_3} \downarrow } \right)\)

b) \(KN{O_3} + NaCl\): Không phản ứng

c) \(NaHS{O_3} + NaOH \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

\(\left( {HSO_3^{ - } + O{H^ - } \to SO_3^{2 - } + {H_2}O} \right)\)

d) \(N{a_2}HP{O_4} + 2HCl \to 2NaCl + {H_3}PO_4\)

\(\left( {HPO_4^{2 - } + 2{H^ + } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H_3}P{O_4}} \right)\)

e) \(Cu{\left( {OH} \right)_2} + 2HCl \to CuC{l_2} + 2{H_2}O\)

\(\left( {Cu{{\left( {OH} \right)}_2} + 2{H^ + } \to C{u^{2 + }} + 2{H_2}O} \right)\)

g) \(FeS\left( r \right) +2 HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S\)

\(\left( {FeS + 2{H^ + } \to F{e^{2 + }} + {H_2}S} \right)\)

h) \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\left( r \right) + NaOH\):Không phản ứng

i) \(Sn{\left( {OH} \right)_2}\left( r \right) + {H_2}S{O_4} \to SnS{O_4} + 2{H_2}O\)

\(\left( {Sn{{\left( {OH} \right)}_2} + 2{H^ + } \to S{n^{2 + }} + 2{H_2}O} \right)\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.