Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối

Bình chọn:
4.6 trên 43 phiếu
Câu 1 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết các biểu thức tính hằng số phân li axit hoặc hằng số phân li bazơ của các axit và bazơ sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đối với dung dịch axit yếu 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây đúng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đối với dung dịch axit mạnh 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây đúng ?:

Xem lời giải

Câu 4 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Độ điện li của axit yếu tăng theo độ pha loãng của dung dịch. Khi đó giá trị của hằng số phân li axit

Xem lời giải

Câu 5 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hòa tan hoàn toàn 2,4 g Mg trong 100,0 ml dung dịch HCl 2,1M. Tính pH của dung dịch thu được. b) Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40,0 ml dung dịch HCl 0,50M với 60,0 ml dung dịch NaOH 0,50M.

Xem lời giải

Câu 6 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước:

Xem lời giải

Câu 7 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ion nào dưới đây là axit theo thuyết Bron – stêt ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Theo thuyết Bron – stêt, ion nào dưới đây là bazơ ?

Xem lời giải

Câu 9 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ion nào dưới đây là lưỡng tính theo thuyết Bron – stêt?

Xem lời giải

Câu 10 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tính nồng độ mol của ion trong dung dịch 0,10M, biết rằng hằng số phân li axit

Xem lời giải