CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Câu 1 trang 104 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Có thể sử dụng điểm khác biệt nào để nhận ra một chất là hữ cơ hay vô cơ một cách đơn giản ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 104 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào là hữu cơ, hợp chất nào là vô cơ ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 104 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền tên hai loại đồ uống trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 104 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Từ thồi Thượng cổ con người đã biết sơ chế hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết các cách làm sau đây thực chất thuộc vào loại phương pháp tách biệt và tinh chế nào ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 104 GK Hóa học 11 Nâng cao

Làm thế nào để chứng tỏ những hạt rắn đó là chất hữu cơ ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 109 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 109 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học dựa trên các thông tin sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 109 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức của chúng dưới dạng R-nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết phương trình hóa học(nếu có)

Xem lời giải

Câu 4 trang 109 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc- chức:

Xem lời giải

Câu 5 trang 110 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy gọi tên những mạch cacbon sau:

Xem lời giải

Câu 6 trang 110 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân tích tên các chât sau thành tên phần thế (nếu có) + tên mạch cacbon chính + tên định chức:

Xem lời giải

Câu 7 trang 110 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy dùng dố đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong các dãy sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 113 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phân tích định tính và phân tích định lượng C, H trong hợp chất hữu cơ giống nhau và khác nhau như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 113 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cách định tính halogen khác với hình 4.6

Xem lời giải

Câu 3 trang 113 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi định tính nitơ như trình bày trong bài học nên dùng cách nào trong các cách sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 113 SGK Hóa học 11 Nâng cao

hãy dự đoán nguyên nhân của hiện tượng và giải thích.

Xem lời giải

Câu 5 trang 114 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định hàm lượng phần trăm của C, H, N và O ở hợp chất A.

Xem lời giải

Câu 1 trang 118 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức đơn giản nhất của mỗi chất

Xem lời giải

Câu 2 trang 118 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 118 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phân tích một hợp chất X người ta thu được số liệu sau: 76,31%C,10,18% H,13,52%N.Công thức đơn giản X là

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất