Bài 52: Luyện tập dẫn xuất Halogen

Bình chọn:
4.3 trên 28 phiếu
Câu 1 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị đối với dẫn xuất halogen

Xem lời giải

Câu 2 trang 219 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Trong hai liên kết C-Cl và H-Cl liên kết nào phân cực hơn, vì sao ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cho các hợp chất sau: 2-clobutan, vinyl bromua, benzyl clorua. Dùng công thức cấu tạo hãy viết phương trình nếu xảy ra phản ứng vủa từng hợp chất lần lượt với các tác nhân sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết sơ đồ phản ứng tạo ra các anken và cho biết anken nào là sản phẩm phụ.

Xem lời giải

Câu 5 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cho các hóa chất sau: etanol, axit axetic, etyl clorua, axit sunfuric, natri hiđroxit và mangan đioxit.

Xem lời giải

Câu 6 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết sản phẩm phụ trong mỗi giai đoạn được tạo ra như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy đề nghị sơ đồ phản ứng kế tiếp nhau để thực hiện được các chuyển hóa sau:

Xem lời giải

Câu 8 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chứa Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem lời giảiHỏi bài