Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 60 phiếu
Câu 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu tính chất vật lí, thành phần và tầm quan trọng của dầu mỏ.

Xem lời giải

Câu 2 trang 203 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Chọn câu đúng trong các sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy trình bày sơ lược về chưng cất dầu mỏ dưới áp suất thường (tên phân đoạn, số nguyên tử cacbon trong phân đoạn, ứng dụng của phân đoạn).

Xem lời giải

Câu 4 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Vì sao đối với phân đoạn sôi cần phải chưng cất tiếp dưới áp suất cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Rifominh là gì ? Mục đích của rifominh ? Cho thí dụ minh họa.

Xem lời giải

Câu 6 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền vào bảng so sánh crackinh nhiệt và crackinh xúc tác sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dầu mỏ khai thác ở thềm lục địa phía Nam có đặc điểm là nhiều ankan mạch dài và hàm lượng S rất thấp. Các nhận định sau đúng hay sai:

Xem lời giải

Câu 8 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy chọn nguyên liệu (phân đoạn nào, ) và phương pháp (chưng cất, crackinh nhiệt, crackinh xúc tác) thích hợp cho các mục đích ghi trong bảng sau:

Xem lời giải

Câu 9 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu thành phần và ứng dụng của khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí crackinh và khí lò cốc.

Xem lời giải

Câu 10 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy tính xem cần phải hỗn hợp 1,0g xăng đó tối thiểu với bao nhiêu lít không khí (đktc) để đảm bảo sự cháy được hoàn toàn và khi đó tạo ra bao nhiêu lít khí

Xem lời giải

Câu 11 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy giải thích sự biến đổi khối lượng riêng, áp suất hơi từ loại *gas* này sang loại *gas* khác.

Xem lời giải