CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ

Bình chọn:
4.2 trên 23 phiếu
Câu 1 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.

Xem lời giải

Câu 2 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích:

Xem lời giải

Câu 3 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5

Xem lời giải

Câu 4 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5 ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Lập các phương trình hóa học sau và cho biết thể hiện tính chất gì ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ nào

Xem lời giải

Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất và chất nào dễ nhất ? Vì sao ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nêu những tính chất hoa học đặc trưng của nitơ và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hóa học vủa các phản ứng xảy ra.

Xem lời giải

Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc) và nồng độ mol của các muối trong dung dịch sau phản ứng

Xem lời giải

Câu 1 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh amoniac tan nhiều trong nước.

Xem lời giải

Câu 2 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy đưa ra một thí nghiệm đơn giản để nhận ra bình đựng khí

Xem lời giải

Câu 3 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nêu tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nó amoniac là một bazơ yếu ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dung dịch amoniac có thể hòa tan được do

Xem lời giải

Câu 5 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

Xem lời giải

Câu 6 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cho cân bằng hóa học sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 48 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm, vì khi đó:

Xem lời giải

Câu 8* trang 48 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Người ta có thể sản xuất amoniac để điều chế ure bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên).

Xem lời giải

Câu 1 trang 55 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức electron và công thức cấu tạo axit nitic và cho biết nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất