CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Câu 1 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chữ A vào sau tên thông thường, chữ B vào sau tên thay thế và chữ C vào sau tên gốc – chức.

Xem lời giải

Câu 2 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức phan tử ankan chứa:

Xem lời giải

Câu 3 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ứng với propan có hai nhóm ankyl và propyl và isopropyl. Hãy viết công thưc cấu tạo của chúng và cho biết bậc của nguyên tử cacbon mang hóa trị tự do.

Xem lời giải

Câu 4 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức phân tử sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và thu gọn nhất của các chất sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 142 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dựa vào hình 5.1, hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của

Xem lời giải

Câu 2 trang 142 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Bạn em đang phân vân không hiểu 2 công thức dưới đây biểu diễn 2 chất khác nhau hay cùng một chất:

Xem lời giải

Câu 3 trang 142 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn cùng một chất, vì sao ? Hãy gọi tên chúng và chỉ rõ bậc của từng nguyên tử C.

Xem lời giải

Câu 4 trang 143 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Biết rằng thành phần chủ yếu của xăng dàu là hiđrocacbon

Xem lời giải

Câu 5 trang 143 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoạc chữ S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dự đoán hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm và giải thích.

Xem lời giải

Câu 2 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức phối cảnh các chất mà mô hình của chúng có ở hình 5.4

Xem lời giải

Câu 3 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình và gọi tên phản ứng isobutan trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo của nó.

Xem lời giải

Câu 5 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong mục ứng dụng của ankan nêu trong bài học, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất vật lí, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất hóa học ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghép các cụm từ cho ở cột bên phải vào chỗ trống trong các câu cho ở cột bên trái

Xem lời giải

Câu 1 trang 150 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 151 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo của

Xem lời giải

Câu 3 trang 151 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của các xicloankan mà công thức cấu tạo thu gọn nhất chúng cho ở mục I.2 và chỉ rõ bậc của các nguyên tử cacbon trong các công thức đó.

Xem lời giải

Câu 4 trang 151 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất