Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Câu 1 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phát biểu các định nghĩa môi trường axi, trung tính và kiềm theo nồng độ và pH.

Xem lời giải

Câu 2 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Môi trường của dung dịch là:

Xem lời giải

Câu 3 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong dung dịch 0,010M, tích số ion của nước là:

Xem lời giải

Câu 4 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

đánh giá nào dưới đây là đúng ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Một dung dịch có pH=5,00, đánh giá nào dưới đây là đúng :

Xem lời giải

Câu 6 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nếu 2 axit có nồng độ mol bằng nhau và ở cùng một nhiệt độ, khi quá trình điện li ở trạng thái cân bằng, đánh giá nào dưới đây là đúng ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng cùng nồng độ mol và nhiệt độ, axit nào có độ điện li lớn hơn ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Xem lời giải

Câu 9 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0 ?

Xem lời giải

Câu 10 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400,0 ml. b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCl 1,00M với 400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M.

Xem lời giải