CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Câu 1 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Sự điện li, chất điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li

Xem lời giải

Câu 2 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do nguyên nhân gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong các số chất sau, những chất nào là chất điện li ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Với chất điện li là hợp chất Ion và hợp chất cộng hóa trọ thì cơ chế của quá trình điện ly như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Độ điện li là gì ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ? Lấy một số thí dụ chất điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình phân li của chúng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất điện li mạnh có độ điện li

Xem lời giải

Câu 3 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất điện li yếu có độ điện li

Xem lời giải

Câu 4 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu. Bằng phương pháp nghiệm nào có thể phân biệt được chúng ? Mô tả phương pháp đó?

Xem lời giải

Câu 5 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tính nồng độ mol của cation và anion trong các dung dịch sau:

Xem lời giải

Câu 6* trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Chứng minh rằng độ điện li có thể tính theo công thức sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch

Xem lời giải

Câu 1 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phát biểu các định nghĩa axit và bazơ theo thuyết A-rê-ni-ut và thuyết Bron – stêt. Lấy các thí dụ minh họa.

Xem lời giải

Câu 2 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Thế nào là bazơ một nấc và nhiều nấc, axit một nấc và axit nhiều nấc. Hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit. Lấy các thí dụ và viết phương trình điện li của chúng trong nước.

Xem lời giải

Câu 3 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ là gì ? Lấy thí dụ.

Xem lời giải

Câu 4 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Kết luận nào dưới đây là đúng theo thuyết A-rê-ni-ut ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Theo thuyết Bron – stêt thì nhận xét nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất