CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL

Bình chọn:
4.5 trên 44 phiếu
Câu 1 trang 228 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong phòng thí nghiệm, để tiêu hủy các mẫu natri dư, trong các cách dưới đây, cách nào đúng.

Xem lời giải

Câu 1 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị đối với dẫn xuất halogen

Xem lời giải

Câu 2 trang 219 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Trong hai liên kết C-Cl và H-Cl liên kết nào phân cực hơn, vì sao ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 215 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúng

Xem lời giải

Câu 2 trang 215 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu trúc và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức phân tử:

Xem lời giải

Câu 3 trang 215 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy cho biết sự biến đổi nhiệt đội sôi ghi trong bản có theo quy luật nào không ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghép các chất được kí hiệu bởi các chữ cái ở cột bên phải vào các loại dẫn xuất halogen ở cột bên trái sao cho phù hợp:

Xem lời giải

Câu 5 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng sau và gọi tên sản phẩm tạo thành:

Xem lời giải

Câu 6 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng tổng hợp PVC và poli cloroprn cho dưới đây và cho biết hiện nay PVC được tổng hợp theo sơ đồ phản ứng nào ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học:

Xem lời giải

Câu 8 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong công nghiệp ngày nay người ta điều chế poli (vinyl clorua) (PVC) theo sơ đồ:

Xem lời giải

Câu 3 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cho các hợp chất sau: 2-clobutan, vinyl bromua, benzyl clorua. Dùng công thức cấu tạo hãy viết phương trình nếu xảy ra phản ứng vủa từng hợp chất lần lượt với các tác nhân sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết sơ đồ phản ứng tạo ra các anken và cho biết anken nào là sản phẩm phụ.

Xem lời giải

Câu 5 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cho các hóa chất sau: etanol, axit axetic, etyl clorua, axit sunfuric, natri hiđroxit và mangan đioxit.

Xem lời giải

Câu 6 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết sản phẩm phụ trong mỗi giai đoạn được tạo ra như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy đề nghị sơ đồ phản ứng kế tiếp nhau để thực hiện được các chuyển hóa sau:

Xem lời giải

Câu 8 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chứa Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: Về hình thức thì bậc của ancol biến đổi …(a)…, nhưng về thực chất thì người ta chỉ chia ancol thành …(b)… bậc.

Xem lời giải

Câu 2 trang 224 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Gọi tên thay thế, tên thông thường (nếu có) và cho biết bậc của các ancol sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo của các ancol sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất