Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton

Bình chọn:
4.2 trên 23 phiếu
Câu 1 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhóm cacbonyl và nhận xét về sự khác nhau giữa nhóm chức anđehit và nhóm chức xeton.

Xem lời giải

Câu 2 trang 246 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđehit, xeton với ancol tương ứng. Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau của chúng.

Xem lời giải

Câu 3 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm chức của anđehit và của xeton, cho thí dụ minh họa. b) Hãy nêu các phản ứng có thể dùng để phân biệt anđehit và xeton, cho thí dụ minh họa

Xem lời giải

Câu 4 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế anđehit và xeton

Xem lời giải

Câu 5 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra: a) Fomalin, axeton, xiclohexen, glixerol

Xem lời giải

Câu 6 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy viết công thức cấu tạo của anđehit nêu trên và nói ngay của chúng mà không cần dùng công thức tính toán. b) Trong ba chất trên, chất nào tan trong nước nhiều hơn, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, vì sao ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy viết sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình nêu trên. b) Hãy chỉ rõ sản phẩm chính, phụ ở mỗi phản ứng đã cho.

Xem lời giải

Câu 8* trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra b) Tính hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen trong trường hợp đã nêu.

Xem lời giải

Câu 9 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đun chất bột màu trắng đó với nước có thêm vài giọt axit thì thu được một dung dịch có phản ứng tráng bạc. Hãy xác định công thức của chất bột màu tắng và giải thích những hiện tượng nêu trên.

Xem lời giải

Câu 10 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Anđehit axetic được sản xuất chủ yếu từ axetilen [ ] b) Axeton được sản xuất chủ yếu bằng cách oxi hóa propan-2-ol [ ]

Xem lời giải

Câu 11 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Câu 11 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao Hãy ghép các tên anđehit hoặc xeton cho ở cột bên pahir vào các câu cho ở cột bên phải: a) Mùi sả trong dầu gội đàu là của ……..

Xem lời giải

Câu 12 trang 247 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo các chất chứa C, H và O mà mô hình của chúng cho dưới đây:

Xem lời giải