Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bình chọn:
4.7 trên 76 phiếu
Câu 1 trang 54 SBT địa 12 Câu 1 trang 54 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 54 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thành bảng sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 54 SBT địa 12 Câu 2 trang 54 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 54 sách bài tập Địa lí 12, Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm trên, biểu đồ thích hợp nhất là

Xem chi tiết
Câu 4 trang 55 SBT địa 12 Câu 4 trang 55 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào dưới đây không đúng?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 55 SBT địa 12 Câu 3 trang 55 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2010-2014 đang chuyển dịch theo hướng:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 55 SBT địa 12 Câu 5 trang 55 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, a. Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và điền vào bảng sau:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 56 SBT địa 12 Câu 6 trang 56 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 56 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem chi tiết
Câu 7 trang 57 SBT địa 12 Câu 7 trang 57 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 57 sách bài tập Địa lí 12, Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta là:

Xem chi tiết
Câu 8 trang 57 SBT địa 12 Câu 8 trang 57 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 57 sách bài tập Địa lí 12, Ý nào dưới đây đúng khi nói về sự chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực II (công nghiệp-xây dựng)?

Xem chi tiết
Câu 9 trang 57 SBT địa 12 Câu 9 trang 57 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 57 sách bài tập Địa lí 12, Thành phần kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do

Xem chi tiết
Câu 10 trang 58 SBT địa 12 Câu 10 trang 58 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 58 sách bài tập Địa lí 12, Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, chiếm giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất nước ta là

Xem chi tiết
Câu 11 trang 59 SBT địa 12 Câu 11 trang 59 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Điền các nội dung thích hợp vào bảng sau để thể hiện được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.

Xem chi tiết
Câu 12 trang 59 SBT địa 12 Câu 12 trang 59 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế ở nước ta xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô (2007) là:

Xem chi tiết
Câu 13 trang 59 SBT địa 12 Câu 13 trang 59 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, những vùng nào ở nước ta không có khu kinh tế cửa khẩu (2007)?

Xem chi tiết
Câu 14 trang 59 SBT địa 12 Câu 14 trang 59 SBT địa 12

Giải câu 14 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế ven biển duy nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (2007) là

Xem chi tiết


Gửi bài