Bài 18. Đô thị hóa

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 48 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 48 sách bài tập Địa lí 12, Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm là

Xem lời giải

Câu 2 trang 48 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 48 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 49 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 49 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào sau đây là đúng.

Xem lời giải

Câu 4 trang 50 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 50 sách bài tập Địa lí 12, a. Tính bình quân số dân trên 1 đô thị ở mỗi vùng và điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 50 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 50 sách bài tập Địa lí 12, 5 đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta là

Xem lời giải

Câu 6 trang 50 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 50 sách bài tập Địa lí 12, Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa, cần

Xem lời giải

Câu 7 trang 51 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 51 sách bài tập Địa lí 12, Ảnh hưởng lớn nhất của đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế là

Xem lời giải

Câu 8 trang 51 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 51 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, cho biết vùng nào dưới đây tập trung tới 2 đô thị có quy mô dân số trên 1000000 người (2007).

Xem lời giải

Câu 9 trang 51 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 51 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào dưới đây có quy mô dân số (2007) dưới 500 nghìn người.

Xem lời giải

Câu 10 trang 51 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 51 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nếu chỉ xét số lượng đô thị loại hai (2007) thì vùng nào có số lượng đô thị ít nhất.

Xem lời giải