Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bình chọn:
4.2 trên 33 phiếu
Câu 1 trang 34 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 34 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a) Hãy tính độ che phủ rừng của nước ta qua các năm (biết diện tích đất tự nhiên là 331212 km2) và điền vào bảng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Trong tổng diện tích đất có rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là

Xem lời giải

Câu 3 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, theo quy hoạch chúng ta phải đảm bảo

Xem lời giải

Câu 4 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ là

Xem lời giải

Câu 5 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là

Xem lời giải

Câu 6 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng là

Xem lời giải

Câu 7 trang 36 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 8 trang 36 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp nào dưới đây không sử dụng để bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 9 trang 36 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải