Bài 1. Số phức

Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu
Bài 1 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 1 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Biểu diễn các số đó trong mặt phẳng phức.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 189 SGK Giải tích 12 Nâng cao Bài 2 trang 189 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Xác định phần thực và phần thực của các số sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 3 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xác định các số phức biểu diễn bởi các đỉnh của một lục giác đều có tâm là gốc tọa độ O trong mặt phẳng phức, biết rằng một đỉnh biểu diễn số i.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 4 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Thực hiện phép tính:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 5 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tính

Xem chi tiết
Bài 6 trang 190 SGK Giải tích 12 nâng cao Bài 6 trang 190 SGK Giải tích 12 nâng cao

Chứng minh rằng: a) Phần thực của số phức z bằng...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 7 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng với mọi số nguyên m > 0, ta có:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 190 SGK Giải tích 12 Nâng cao Bài 8 trang 190 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng: a)) Nếu vec tơ ...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 9 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp câc điểm reong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện sau:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 10 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Bài 11 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 11 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hỏi mỗi số sau đây là số thực hay số ảo (z là số phức tùy ý cho trước sao cho biểu thức xác định)?

Xem chi tiết
Bài 12 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 12 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện sau:

Xem chi tiết
Bài 13 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 13 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau (với ẩn z)

Xem chi tiết
Bài 14 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 14 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện

Xem chi tiết
Bài 15 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 15 trang 191 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hỏi trọng tâm của tam giác ABC biểu diễn số phức nào?

Xem chi tiết
Bài 16 trang 191 SGK Giải tích 12 Nâng cao Bài 16 trang 191 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Đố vui. Trong mặt phẳng phức cho các điểm: O (gốc tọa độ), A biểu diễn số 1, B biểu diễn số phức z không thực, A' biểu diễn số phức z'...

Xem chi tiết


Gửi bài