As, when, while dùng đồng nghĩa với although, but, seeing that


A. As có thể đồng nghĩa với though/although nhưng chỉ trong tổ hợp tính từ + as + chủ từ + to be/to seem/to appear :Tired as he was he offered to carry her = Though he was tired he offered to carry her

A. As có thể đồng nghĩa với though/although nhưng chỉ trong tổ hợp tính từ + as + chủ từ + to be/to seem/to appear :

Tired as he was he offered to carry her = Though he was tired he offered to carry her

(Mặc dù đã mệt anh ta vẫn muốn bồng cô nàng)

Strong as he was, he couldn't lift it

(Mạnh như anh ta là thế mà vẫn không thể nhấc

được nó)

B. While có thể đồng nghĩa với but và được dùng để nhấn mạnh sự đối nghịch nhau :

"At sea» means on a ship» while «at the sea» means «at the seaside» ("At sea» có nghĩa là «on a ship» trong khi «at the sea» có nghĩa là «at the seaside»)

Some people waste food while others haven’t enough. (Một số người hoang phí thức ăn trong khi những người khác thì không có đủ ăn)

While cũng có thể đồng nghĩa với although và thường được đặt ở đầu câu :

While I sympathize with your point of view I cannot atcept it. (Dù cho tôi có cảm tình với quan điểm của anh tôi cũng không thể nào chấp nhận được nó)

C. When có thể đồng nghĩa với seeing that/although. Do đó nó rất giống với while, nhưng được dùng chủ yếu để giới thiệu các lời nói phản luận. Nó thường được dùng trong câu hỏi, mặc dù không cần thiết :

How can you expect your children to be truthful when you yourself tell lies ?

(Làm sao bạn có thể dạy con cái bạn thật thà được trong khi bản thân bạn lại nói láo ?)

D. Đừng nhầm lẫn giữa when và if.

When he comes ám chỉ rằng ta tin chắc rằng anh ta sẽ đến. Còn If he comes ám chỉ rằng ta không biết liệu anh ta có đến hay không. (Xem if ở chương 21)


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm