As với nghĩa when/while hoặc because/since


Ở đây as được dùng chủ yếu với các động từ chỉ hành động hoặc sự tiến triển. Nó thường được dùng với các loại động từ ở 168, trừ khi có ý nghĩa chỉ sự tiến triển. Nó cũng không được dùng với các động từ như : live, stay, remain.

A.   Cách dùng hạn chế của as (= when/while)

Ở đây as được dùng chủ yếu với các động từ chỉ hành động hoặc sự tiến triển. Nó thường được dùng với các loại động từ ở 168, trừ khi có ý nghĩa chỉ sự tiến triển. Nó cũng không được dùng với các động từ như : live, stay, remain.

B.   As khi được dùng với các động từ./kiểu dộng từ như trên thường có nghĩa because/since

As he was tired... = Because he was tired...

(Vì anh ta đã mệt...)

As he knew her well... — Because he knew her well... (Bởi vì anh ta biết rõ cô nàng...)

As it contains alcohol... = Since/Because it contains alcohol... (Vì nó chứa rượu...)

As he lives near here... = Since/Because he lives...

(Vì anh ta sống ờ gân đây...)

C. Với hầu hết động từ, as có thể được dùng với cả hai nghĩa :

As/While he shaved he thought about the coming interview

(Trong khi cạo râu anh ta nghĩ về cuộc phỏng vấn sắp tới)

As/Because he shaved with a blunt razor he didn’t make a very good job of it.

(Bởi vì anh ấy cạo râu bằng dao cạo lụt, anh ta không cạo được tốt)

Ở đây, nếu không chắc chắn ta nên dùng while/because.

D. As + danh từ có thể cùng nghĩa với when/while hoặc because/since :

As a student he had known great poverty = When he was a student he had known great poverty.

 (Khi còn là một sinh viên anh ta đã biết quá nhiều về nghèo khổ)

As a student he gets/got in for half price = Because he get/got in...

(Vì là sinh viên anh ta vào vé có nửa giá...)

As = When/while thường có thì hoàn thành theo sau.

As = because/since có thể có bất cứ thì nào theo sau.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm