Các liên từ phụ thuộc : if, that, though/although unless, when,


Các liên từ phụ thuộc giới thiệu các mệnh đề phụ trạ g từ hoặc danh từ và được dùng ở nhiều kiểu mệnh đề khác nhau (Xem các chương 21, 33, 34 và 30)

Các liên từ phụ thuộc giới thiệu các mệnh đề phụ trạrng từ hoặc danh từ và được dùng ở nhiều kiểu mệnh đề khác nhau (Xem các chương 21, 33, 34 và 30)

Một số trạng từ có nhiều nghĩa và có thể giới thiệu nhiều kiểu mệnh đề khác nhau.  

Các cặp và nhóm liên từ đôi khi bị nhầm lẫn nhau hoặc với các phần khác của lời nói được trình bày dưới đây.


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm