Liên từ kết hợp (Co-ordinating conjunctions) and (và), but (nhưng), both., and (vừa... vừa, cả... lẫn...), or (hoặc là), either ... or (hoặc... hoặc), neither... nor (không... cũng không...), not only.. but also (không những... mà còn...)

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Các liên từ này nối các cặp danh từ/tính từ/trạng từ/động từ/cụm từ/mệnh đề :He plays squash and rugby. (Anh ấy chơi bóng quần và bóng bầu dục) I make the payments and keep the accounts.

Các liên từ này nối các cặp danh từ/tính từ/trạng từ/động từ/cụm từ/mệnh đề :

He plays squash and rugby.

(Anh ấy chơi bóng quần và bóng bầu dục)

I make the payments and keep the accounts.

(Tôi trả tiền và giữ biên lai)

He works quickly and/but accurately.

(Anh ta làm việc nhanh và/nhưng chính xác)

He is small but strong

(Anh ta nhỏ mà mạnh)

She is intelligent but lazy.

(Cô ta thông minh nhưng lười)

We came in first but (we) didn't win the race.

(Chúng tôi đến trước nhưng không thắng được cuộc đua)

 Both men card, women were drafted into the army

(Cả đàn ông lẫn đàn bà đều được thu nạp vào quân đội)

 Ring Tom or Bill.

 (Hãy gọi điện cho Tom hoặc Bill)

He can’t (either) read or write

( Anh ta không thể đọc cũng như viết)

You can (either) walk up or take the cable car.

Anh ta có thể đi bộ hoặc là đi xe kéo)

Hi can neither read nor write

(Anh ta không biết đọc mà cũng không biết viết)

Not only men but also women were chosen

(Không những đàn ông mà đàn bà cũng được chọn nữa)

Các bài liên quan: - LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS)

Besides, however, nevertheless, otherwise, so, there¬-fore, still, though, yet. Besides, however, nevertheless, otherwise, so, there¬-fore, still, though, yet.

Các trạng từ/liên từ này có thể nối các mệnh đề hoặc câu và thường được gọi là từ nối» nhưng, ngoại trừ nevertheless và therefore (do đó), chúng có thể cũng được dùng theo Những cách khác và đôi khi như các phần khác của lời nói. Vị trí của chúng thay đổi theo cách dùng.

Xem chi tiết
Các liên từ phụ thuộc : if, that, though/although unless, when, Các liên từ phụ thuộc : if, that, though/although unless, when,

Các liên từ phụ thuộc giới thiệu các mệnh đề phụ trạ g từ hoặc danh từ và được dùng ở nhiều kiểu mệnh đề khác nhau (Xem các chương 21, 33, 34 và 30)

Xem chi tiết
Though/although và in spite of (cụm giới từ : mặc dù), despite (giới từ ; dù cho) Though/although và in spite of (cụm giới từ : mặc dù), despite (giới từ ; dù cho)

Hai lời phát biểu đối nghịch nhau, như : He had qualifications.(Anh ta không có chuyên môn gì ráo) He got the job (Anh ta xin được việc làm), có thể được nối lại như sau :

Xem chi tiết
For và because (bởi vì) For và because (bởi vì)

Các liên từ này có nghĩa gần như nhau và rất thường có thể dùng như nhau. Tuy nhiên, dùng because thì an toàn vì mệnh đề for có cách dùng hạn chế hơn là mệnh đề mở đầu bằng because :

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng